• Print

Consultations and procedures

11305 - Autoliquidació deposició controlada dels residus industrials residus

El cànon residus industrials és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i valorització material dels residus. 

Aquest cànon és un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus industrials.

Read more

Les autoliquidacions s'han de presentar en els 20 dies següents al trimestre natural de meritació del cànon.

Last update 10.12.2015