La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) reconeix a les persones físiques una sèrie de drets en relació amb les dades que sobre ells pugui estar gestionant una entitat. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, així com la resta de normativa que li sigui aplicable. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin.

Exercici de drets:

  • Dret d’accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l'Administració de la Generalitat així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l'accés a les seves dades personals quan siguin inadequades,
    excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d’oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals.

 

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

En el cas d'una persona difunta el dret de cancel·lació pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona.

Les persones que vulguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna d'aquestes dades personals, poden descarregar-se els formularis que es faciliten a continuació, en funció de la petició i presentar tota la documentació en un registre presencial