Consulta

Si es vol consultar l'expedient sancionador durant la seva instrucció a l'ARC i, per tant, d'evitar demores i esperes  es recomana sol·licitar cita prèvia amb l'instructor de l'expedient al número : 935 673 300 ext. 1070

Pagament de sancions

  • El sistema de pagament , així com els terminis per efectura-lo, serà indicat a la notificació de la resolució.No s'admenten pagaments en línia.
  • Hi  ha una reducció del 50% de l'import de la sanció per infraccions lleus comeses a partir del 14/03/2015. Això implica el reconeixement de responsabilitat del presumpte infractor que por optar pel pagament voluntari del 50% de l'import de la sanció determinada en la proposta de resolució, comportant la renúncia a formular al·legacions amb la finalització del procediment sancionador sense necessitat de dictar resolució expressa. 
  • El pagament s'ha de fer enla forma i en el termini que estableixi la notificació de la proposta de la resolució.
Data d'actualització:  04.04.2016