El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya es constitueix com a òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya en relació amb les accions d’aquesta en matèria de prevenció, reducció i gestió dels residus.

Composició

El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya està integrat pels següents membres:

 1. El director o directora de l’Agència de Residus de Catalunya.
 2. Sis persones en representació de l’Agència de Residus de Catalunya, designades pel director o directora de l’Agència de Residus de Catalunya. Una d’aquestes persones és el secretari o secretària del Consell de Direcció de l’Agència.
 3. Deu persones en representació de l’Administració de la Generalitat, de les quals una és designada pel departament competent en matèria de política i planificació territorial, una pel departament competent en matèria d’indústria, una pel departament competent en matèria de comerç, una pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, una pel departament competent en matèria de medi natural, una pel departament competent en matèria de polítiques ambientals, una pel departament competent en matèria d’administració local, una pel departament competent en matèria d’economia, una pel departament competent en matèria de polítiques de salut pública i una pel departament competent en matèria d’educació.
 4. Dues persones en representació de les entitats locals, designades per la Federació de Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis.
 5. Una persona en representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 6. Una persona en representació de les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.
 7. Una persona en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.
 8. Una persona en representació de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya.
 9. Una persona en representació del Consell General de Cambres de Catalunya.
 10. Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.
 11. Una persona en representació de les universitats, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
 12. Una persona en representació de l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya.
 13. Una persona en representació de l’Associació Catalana d’Indústries de Tractadors de Residus Especials.
 14. Una persona en representació del Gremi de Recuperació de Catalunya.
 15. Dues persones en representació de les entitats ambientals més representatives a Catalunya, designades pel conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
 16. Dues persones expertes en gestió de residus provinents d’administracions locals, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l’Agència de Residus de Catalunya, proposades pel conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
 17. Una persona en representació de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta.