L’Agència de Residus de Catalunya (nova denominació de la Junta de Residus arran de la publicació de la Llei 15/2003, de 13 de juny), és una entitat de dret públic, regulada per l’article 1.b del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

L'Agència de Residus de Catalunya té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial. Queden exclosos de la seva competència els residus radioactius, els residus resultants de la prospecció, l’extracció, el tractament i l’emmagatzematge de recursos minerals i de l’explotació de pedreres, els residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s’utilitzin exclusivament en el marc de l’explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l’atmosfera.

Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i protegir el medi ambient, els principals objectius de l'Agència de Residus de Catalunya són:

  • promoure la minimització de residus i llur perillositat
  • el foment de la recollida selectiva
  • la valorització dels residus
  • la disposició del rebuig
  • la recuperació d'espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminats

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Agència de Residus de Catalunya són el Consell de Direcció, el president, càrrec que recau en el Conseller de Territori i Sostenibilitat i que n'exerceix la representació, i el director que en dirigeix el funcionament.

Data d'actualització:  05.12.2016