Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Fitxa d'acceptació de residus, ...
 

Fitxa d'acceptació de residus, fulls de seguiment, full de seguiment itinerant, fitxa de destinació

La Fitxa d'Acceptació (FA) és el document normalitzat que, per cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor de residus i l’empresa gestora.
Documents d'acompanyament el transport de residus

El Full de Seguiment (FS) és el document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

El Full de Seguiment Itinerant (FSI) és el document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. És el document que s'adjunta als transports itinerants de residus.

Justificant de Recepció de Residus (JRR) és l'albarà que lliura el gestor de residus en rebre quantitats inferiors a les especificades a l'annex 1 que no disposin de Full de Seguiment.


Fitxa de Destinació (FD) Aquest és un document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per ser aplicat en un determinat sòl, per a un ús agrícola o en profit de l’ecologia. El productor o el posseïdor i el destinatari dels residus són responsables solidaris de les obligacions derivades de la formalització de la fitxa de destinació. S’entén per destinatari la persona física o jurídica posseïdora dels terrenys en què s’han d’aplicar els residus. La fitxa de destinació s’ha de presentar degudament omplerta i acompanyada de la documentació tècnica específica segons la tipologia de residu: Orgànics, Oliasses i Fruita de retirada.

A qui va dirigit?

A empreses productores, gestores i transportistes de residus.

En la tramitació de fulls de seguiment, fulls de seguiment itinerant i fitxes d’acceptació virtuals s’aplicarà una bonificació del 60% sobre la quota de la taxa.

 
Data actualització 01.04.2015