Accés al contingut Accés al menú de la secció
home
Dijous, 30 de març de 2017

Novetats de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

L'entrada en vigor d'aquesta llei, a banda de la prohibició de la gratuïtat del lliurament de les bosses de plàstic de nanses, modifica altres qüestions referents als residus: cànons, taxes i creació de noves figures de sòls contaminats.


La recent aprovació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, ha modificat qüestions relacionades amb la gestió dels residus. A continuació detallem els canvis que s'introdueixen.

 

- Cànon sobre els residus

El capítol I de la llei, conté les modificacions efectuades amb relació al cànon sobre la disposició del rebuig dels residus, en què hi destaca:

  • La supressió dels tipus de gravamen incrementats per als ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, l'establiment d'una entrada en vigor progressiva entre 2017 i 2020 de tipus únics per als residus municipals destinats a dipòsit i a incineració.

  • La reducció del tipus impositiu del cànon sobre la deposició dels residus de la construcció, que passarà de 3€ a 1,5€, fins a 31 de desembre de 2017.

 

- Taxes de l'ARC

L'article 121 sobre modificació de les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya, actualitza les taxes de l'ARC i determina una reducció del 60% de la quota quan els fets imposables, referents a la supervisió de les fitxes d’acceptació, fulls de seguiment, fulls de seguiment itinerant i justificants de recepció de residus, es tramitin per mitjans electrònics. A més elimina la taxa per a la tramitació dels expedients de gestió d’un residu com a subproducte.

 

- Noves figures de sòls contaminats

L'article 195, estableix la modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, i pel que fa als sòls contaminats, determina la creació de dues noves figures de sòl contaminat: espai degradat i sòl alterat.


"1. S'afegeixen dues lletres, la h i la i, a l'apartat 1 de l'article 3 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, amb el text següent:
«h) Espai degradat: el sòl afectat per abocaments incontrolats de residus, les característiques del qual no es veuen alterades negativament per la presència de components químics de caràcter perillós en concentració superior als nivells genèrics de referència establerts per la normativa vigent.
»i) Sòl alterat: el sòl les característiques del qual han estat alterades negativament per la presència de components químics de caràcter perillós procedents de l'activitat humana, en concentració tal que superen els nivells genèrics de referència establerts per la normativa vigent o els 50 mg/kg d'hidrocarburs totals de petroli i que no tenen la consideració de sòl contaminat, atès que l'anàlisi de risc feta ha resultat acceptable per a la
salut humana o el medi ambient.» "

 

Per a més informació consulteu els enllaços que s'adjunten a continuació