• Imprimeix

Informació addicional

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per aquest any 2017 té oberte diverses convocatòries d’ajut per valor de 7,5 milions d’euros per subvencionar diferents projectes relacionats amb els residus municipals, amb l’economia circular. amb la instal·lació de deixalleries municipals, amb la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i amb la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció.

 

L’ordre d’ajuts per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals està adreçat, d’una banda, als ens locals, als quals es destinaran 900.000 euros, i de l’altra, a entitats sense ànim de lucre i universitats que promoguin o impulsin aquest tipus de projectes, a les quals es reserva una partida de 600.000 euros. Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals. L’any passat aquest tipus de subvencions van tenir un import d’1,4 milions. Les prioritats temàtiques subvencionades van ser la prevenció del malbaratament alimentari, el foment de la reutilització de recursos i l'elaboració d'estudis de pagament per generació i la seva implantació.

 

La convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva d’economia circular està destinada tant als ens locals i com als grans productors. Dels 2 milions d’euros d’enguany, el 75% s’adrecen als ens locals i el 25% a empreses o entitats privades o públiques com ara hotels, restaurants, càmpings, mercats, establiments de distribució d'aliments, centres educatius o hospitals. L’any passat la convocatòria també va ser de 2 milions.

La convocatòria d’ajuts per al foment de l’economia circular té com a objectiu el foment de projectes que millorin l'eficiència en l'ús dels recursos materials. La convocatòria de l’any passat estava dotada amb 942.000 euros. Es van subvencionar tant projectes d’implementació en el mercat de nous productes i serveis com l’estudi i prova de prototips i projectes d’ecodisseny que promouen la prevenció dels residus.

La convocatòria per a la instal·lació de deixalleries municipals, busca implantar i millorar deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils. D’aquesta, la meitat de la dotació pressupostària es destinarà a instal·lacions noves, ja siguin minideixalleries o deixalleries mòbils que donin servei principalment a habitants que actualment no disposin d’aquest servei o que l’ajut els permeti una millora i aproximació dels serveis existents.

L’altra meitat es destinarà a l’ampliació i millora d’instal·lacions ja existents. Aquests projectes inclouen actuacions per garantir-ne l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l’adaptacions a la normativa vigent. S'inclouen actuacions en la tanca, porta, bàscula, cobert, magatzem, caixes/contenidors, compactador, paviment, seguretat, caseta, senyalització/retolació, sistemes informàtics, gestió de fibrociment i altres, incloent l'obra civil.

En el cas dels ajuts per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, estan destinats a empreses i agrupacions d'empreses tant per a la realització de projectes concrets com per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, evitant d’aquesta forma el destí final cap a l’abocador.

L’any passat, l’Agència de Residus de Catalunya també va destinar un milió d’euros a aquesta convocatòria, que va servir per subvencionar 33 projectes de diferents empreses, millorant així el tractament i la valorització dels residus.

L'objecte d'aquest ajuts és fomentar la promoció d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres que es facin dins del marc de competència municipal.

L'import que s'assigna a la convocatòria per a l'any 2017 és d'un milió vuit-cents mil (1.800.000,00) euros i s'aplicaran a la partida pressupostària provinent dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2017.