• Imprimeix

Informació addicional

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per aquest any 2018 té obertes diverses convocatòries d’ajut per valor de 6,4 milions d’euros per subvencionar diferents projectes relacionats amb els residus municipals, amb l’economia circular, amb la instal·lació de deixalleries municipals, amb la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i amb la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció.

 

L’ordre d’ajuts per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals està adreçat, d’una banda, als ens locals, als quals es destinaran 900.000 euros, i de l’altra, a entitats sense ànim de lucre i universitats que promoguin o impulsin aquest tipus de projectes, a les quals es reserva una partida de 600.000 euros. Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals. L’any passat aquest tipus de subvencions van tenir un import d’1,8 milions. Les prioritats temàtiques subvencionades van ser la prevenció del malbaratament alimentari, el foment de la reutilització de recursos i l'elaboració d'estudis de pagament per generació i la seva implantació.

 

La convocatòria d’ajuts per al foment de l’economia circular té com a objectiu el foment de projectes que millorin l'eficiència en l'ús dels recursos materials. En concret, es finançaran actuacions d'estudis de prevenció i noves tecnologies per al tractament de residus lligades a l'economia circular, i projectes d'implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l'economia circular i que promoguin una prevenció de residus. 

L'objecte d'aquest ajuts és fomentar la promoció d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres que es facin dins del marc de competència municipal.

L'import que s'assigna a la convocatòria per a l'any 2018 és d'un milió vuit-cents mil (1.800.000,00) euros i s'aplicaran a la partida pressupostària provinent dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2018.

 

 

 

La convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva d’economia circular està destinada tant als ens locals i com als grans productors.

Dels 2 milions d’euros d’enguany, el 75% s’adrecen als ens locals i el 25% a comerços i serveis com ara hotels, restaurants, càmpings, mercats, establiments de distribució d'aliments, centres educatius o hospitals, per tal de fomentar la millora de la recollida selectiva de la matèria orgànica en aquest tipus d’establiments generadors de residus municipals. L’any passat la convocatòria també va ser de 2 milions.”

En el cas dels ajuts per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, estan destinats a empreses i agrupacions d'empreses tant per a la realització de projectes concrets com per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, evitant d’aquesta forma el destí final cap a l’abocador.