Estadistiques de residus industrials

Aquest apartat permet consultar les dades de generació i gestió de residus industrials i depuradores per àmbit territorial, per any i per grups de residus. Les dades es poden consultar en format taula, en gràfics i mapes.

Estadístiques de residus municipals i recollida selectiva

Aquest apartat permet consultar les dades de generació i recollida selectiva de residus municipals per demarcacions, comarques o municipis. Les dades es poden consultar per fraccions i per any. Es poden consultar en format taula, en gràfics i mapes.

Estadístiques de runes i residus de la construcció

La informació sobre els residus de la construcció s'obté a partir de les dades anuals facilitades pels gestors de residus de la construcció.