• Imprimeix

Consultes especialitzades

L'ARC facilita informació i l'assistència sobre diferents temes de residus. Aquest servei disposa d'un equip de professionals que orienten tant empreses i administracions com ciutadans, sobre tràmits, normativa i gestió de residus, a més de recopilar i elaborar la informació.

Destaquem

Bústia de contacte

Bústia de contacte per a sol·licituds d'informació

Sistema Documental de Residus SDR Taxes vigents
L'horari del servei:
De dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17:30 hores
Divendres i vigílies de festius de 9 a 14 hores
En horari intensiu (De l'1 de desembre al 31 de gener, Setmana Santa i de l'1 de juny al 30 de setembre) de 8 a 15 hores
900

La gestió dels residus que contenen amiant és una problemàtica de gran actualitat. Es tracta d'un material que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic.

Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la fabricació, la comercialització i la instal·lació d’aquest producte a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Aquesta normativa no afecta els materials que ja estaven instal·lats, els quals estan permesos fins al final de la seva vida útil. Actualment l’amiant es troba instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980.
Cal tenir en compte que quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat no és perillós per a la salut, però si que ho és si es trenca, es desgasta o es manipula indegudament. En aquests casos, les fibres d’amiant es poden desprendre i quedar suspeses a l’aire. En ser respirades s’introdueixen al pulmó, amb el risc de provocar amb els anys diverses malalties.
El grau de risc per a la salut ve determinat per diferents factors com:

  • la concentració de fibres presents a l’aire
  • la duració i freqüència de l’exposició
  • la mida de les fibres inhalades
  • el temps transcorregut des de l’exposició inicial


Per evitar riscos s’han de prendre mesures de precaució quan s’hagi de transportar als punts de recollida i per tant s’ha d’embolicar el residu amb film transparent o bé col·locar-lo dins de bosses específiques. És molt important no abandonar mai aquest residu al medi natural o a la via pública ni dipositar-lo als contenidors del carrer.
Li informem que si cal manipular i/o desballestar un material que conté amiant, es convenient posar-se en contacte amb una empresa autoritzada per dur a terme aquesta tasca. Aquest tipus d'empreses estan inscrites en el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA). Pot demanar informació a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

A nivell de particular, quan procedeixen d'obres menors es tracta de residus municipals, tal i com estableix la Llei 15/2003 de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus, on s'estableix la competència municipal en la recollida i tractament de residus municipals i, per tant, aquest residu es podria gestionar a través de les instal·lacions municipals, tals com les deixalleries o punts verds, sempre que les ordenances municipals ho permetin.

Actualment les deixalleries no tenen l’obligació de gestionar aquest tipus de residu especial, per exemple a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha dos punts de recollida, la deixalleria de Cerdanyola del Vallès (tel. 93 691 74 42) i la de la Vall d'Hebron (934 280 496). Fora de l’àrea metropolitana hauria de consultar a la deixalleria del seu municipi si accepta aquest residu.
En cas que el seu ajuntament no li accepti, hauria de gestionar el material mitjançant un centre de recollida i transferència autoritzat per l’ARC:


TERRASSA NETA, S.A.
Codi de gestor: E-778.02
Terrassa (Vallès Occidental)
Telf. 937 360 322

FCC AMBITO, S.A.
Codi de gestor: E-526.98
Montmeló (Vallès Oriental)
Telf. 935 686 600

T.C. TORELLÓ, SA
Codi de gestor E-906.05
Pol. Ind. Matabosch, C/ del Ter, 129 (08570) TORELLÓ
Telf. 938 591 172

SITA SPE IBÉRICA, SLU (abans ECOCAT)
Codi de gestor: E-21.89
Martorell (Bages)
Telf. 937 766 700

CATALANA DE RESIDUS
Codi de gestor: E-847.04
L’Arboç (Baix Penedès)
Telf. 977 167 909

SIRCAT
Codi de gestor: E-785.02
Polinyà (Vallès Occidental)
Telf. 937 130 206

TALLERS GIRONA, SL
Codi de gestor: E-1218.11
Plà d'en Xucla, 2
(17840) Sarrià de Ter
Telf. 972 209 707

BEFESA
Codi de gestor: E-10.88
Montornès del Vallès (Vallès oriental)
Telf: 934 262 204

RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL
Codi de gestor: E-231.96
Llagostera (Gironès)
Telf. 972 831 056

GERMANS CAÑET XIRGÚ
Codi de gestor: E-809.03
Cassà de la Selva (Gironès)
Telf. 972 460 464

El destí final dels materials que contenen amiant és la deposició en abocadors controlats de residus especials. Actualment, a Catalunya, només l’empresa Atlas Gestión Ambiental és l’empresa concessionària del servei públic per a la gestió d’aquest tipus de residu. Les seves dades de contacte són les següents:

ATLAS GESTIÓN AMBIENTAL
Codi de gestor: E-01.89
Castellolí (Anoia)
Telf. 938 047 131

Pot consultar més informació sobre l’amiant :L’exposició a fibres d’amiant.

Com a particular pot fer ús del sistema de recollida selectiva del carrer o del servei de deixalleria del seu municipi.
Les empreses en general han de gestionar els seus residus mitjançant gestors de residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, i fer-se càrrec del cost de la gestió. A la nostra web pot consultar el llistat de gestors de residus autoritzats, pot cercar els gestors per tipus de gestió i per la comarca que més  l’interessi.

Com a empresa pot consultar amb el seu ajuntament si pot fer ús de la recollida municipal per determinats tipus de residus i/o quantitats; això estarà establert a les ordenances municipals.
També és possible que com a particular hagi de fer ús dels gestors de residus autoritzats quan les instal·lacions municipals (deixalleries) no es facin càrrec per qüestions de quantitat i/o tipologia de residus, havent de fer-se càrrec vostè del cost.

La documentació necessària per gestionar un residu està regulada pel Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. En concret, per conèixer la documentació a tramitar per cada gestió és necessari saber el tipus de residu a gestionar, el tipus de planta gestora a la qual es destina (si valoritza o no el residu), la quantitat a gestionar i el tipus de transport (individual o itinerant).
Per saber, de manera orientativa, la documentació (fitxa d’acceptació, justificant de recepció, full de seguiment o full de seguiment itinerant) que fa falta en cada cas, pot consultar, el Sistema Documental de Residus. Haurà de posar el codi CER del residu, la quantitat en tones per cada viatge, si el transport és individual o itinerant, i la via de gestió.
Les activitats no industrials, estaran exemptes de tramitar fitxa d’acceptació (FA).

Hi ha una pàgina a l'SDR de recuperació d'usuari, cal omplir les dades que li demana, tot i que sigui la primera vegada que ho demana.
Si el correu electrònic coincideix amb la base de dades l’enviament és automàtic, en cas que no coincideixi s’han de revisar les dades i pot trigar uns dies més. Li recomanem que consulti la bústia de correu no desitjat ja que en a vegades arriba aquí.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats, és competència dels ens locals tramitar la sol·licitud per ampliar el període d’emmagatzematge de residus perillosos.
Segons l’article 49 de la llei, la llicència ambiental ha de detallar, entre d’altres, les mesures relatives a la gestió dels residus que genera l’activitat. Per tant, en cas que es tracti d'una llicència ambiental haurà de sol·licitar-ho al seu ajuntament. Si es tracta d'una autorització ambiental haurà de posar-se en contacte amb l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, OGAU.