• Imprimeix

Consulta al Catàleg de residus de Catalunya

El 19 de gener de 2018 entra en vigor el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, que esdevé l’instrument normatiu que, sota el criteri de simplificació administrativa i normativa, estableix les vies de gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya i que substitueixen les previstes en el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

 

 

Codificació, classificació i gestió no prevista al Decret 152/2017. Procediment Contradictori

L’esperit del Decret 152/2017 és donar la resposta mediambientalment més correcta a la gestió dels residus. Ara bé, cal preveure la possibilitat que un residu tingui singularitats pròpies que justifiquin que pugui gestionar-se per vies actualment no contemplades en el Catàleg. Per tot això, s’articula un mecanisme, mitjançant la Comissió avaluadora de la gestió dels residus, formada exclusivament per personal de l’ARC, que estudiarà i resoldrà aquestes singularitats, atenent les sol·licituds de:

  1. Les persones productores o posseïdores de residus i, en general, operadors que els volen codificar, classificar i/o gestionar de forma no prevista en el Catàleg.
  2. Les persones gestores dels residus que vulguin gestionar un d’ells en les seves instal·lacions mitjançant una operació de gestió de residus no prevista en el Catàleg.

Les persones interessades a plantejar una codificació, classificació i/o gestió no prevista en el Decret 152/2017 han de presentar una sol·licitud d’avaluació. Aquesta sol·licitud ha de justificar, per a un residu concret, els motius pels quals la nova codificació, classificació i/o via de gestió és ambientalment més correcta que la indicada en el Catàleg.

Un cop rebuda oficialment la sol·licitud, la Comissió avaluadora de la gestió dels residus es pronunciarà respecte la idoneïtat de la sol·licitud plantejada. En cas que es consideri que la informació o proves aportades no siguin suficients per pronunciar-se o no tinguin les garanties escaients es requerirà al sol·licitant documentació complementaria.