• Imprimeix

Subproductes

S'entén per subproductes, i per tant es poden gestionar com a tals, aquells residus que s'utilitzen com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que es poden recuperar sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament.
En queden exclosos els residus que s'apliquen al sòl en l'ús agrícola o en profit de l'ecologia.
Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.

La gestió de residus com a subproductes s'estableix a l'article 29 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. (DOGC 2865-12.4.1999)
La gestió d'un residu com a subproducte ha d'implicar la substitució d'una primera matèria o un producte auxiliar.
Els gestors de residus desenvolupen aquelles activitats que tenen com a finalitat el reciclatge dels residus, per tant la gestió de residus amb aquests gestors no es pot realitzar com a subproducte.

Exemples: 

a) Exemple de gestió d'un residu com a subproducte:
«Un clar exemple de gestió com a subproducte és la utilització de lletada de calç, generada com a residu del procés d'una empresa (productora), per a la neutralització d'efluents a la depuradora d'una altra empresa (receptora) en substitució d'hidròxid sòdic o càlcic.» 
b) Exemple de gestió d'un residu a través d'un gestor de residus:
«La utilització de residus de plàstic, generats a una empresa (productora), per part d'una empresa dedicada al reciclatge d'aquests materials. En aquest cas, l'empresa receptora del residu ha de ser un gestor de residus inscrit al Registre general de gestors de residus de Catalunya».

Gestió d'un residu com a subproducte

Procediment de la gestió i accés al tràmit

Butlletins i jornades

Butlletins de la Borsa de Subproductes de Catalunya i jornades