• Imprimeix

Què és?

Instal·lació on es produeix una combustió controlada en condicions òptimes, és a dir, temperatura mínima de 850 °C, temps de permanència d'un mínim de 2 segons i turbulència d'oxigen superior al 6 %. D'aquesta manera, s'aconsegueix transformar els residus en escòries, cendres i gasos amb la mínima producció de contaminants possible alhora que es produeix una important reducció del volum dels residus. Amb la calor produïda en el procés es genera vapor, que conduït a una turbina genera electricitat.

Les plantes de valorització energètica de residus municipals en funcionament a Catalunya són instal·lacions de titularitat municipal, amb uns controls i regulacions estrictes per tal d'assegurar un funcionament que no suposi cap risc per al medi ambient ni per a la salut de les persones.
Els gasos resultants del procés estan constituïts principalment per diòxid de carboni (CO2), aigua, nitrogen i l'oxigen en excés utilitzat en la combustió. La resta de gasos (clor, clorur d'hidrogen, òxids de sofre i nitrogen i compostos orgànics) així com les partícules incremades s'eliminen mitjançant el sistema de depuració de gasos a fi de complir la normativa ambiental, que garanteix que el procés produeixi el mínim impacte sobre el medi.

Decret 80/2002
Representen entre un 20 i un 25 % en pes dels residus. Són els residus que resten al forn, com ceràmiques, terres, vidre, objectes metàl·lics, etc. La ferralla de les escòries es recupera per a la seva valorització; aquesta ferralla recuperada pot representar entre un 1 i un 3 % en pes dels residus cremats. La resta d'escòries es valoren quan és possible com a materials de rebliment. La seva valorització depèn de l'Ordre de 15 de febrer de 1996.

Ordre de 15 de febrer de 1996
Representen entre un 2 i un 6 % (cendres) i un 4-5 % (sòlids de depuració) del pes dels residus. Són els residus formats pel conjunt de materials pulverulents de granulometria fina resultants del procés tèrmic d'un forn i que es recullen en els sistemes d'aprofitament de calor, neteja de gasos i precipitadors de partícules; aquests residus estan formats principalment per sals inorgàniques. Són residus especials i s'han de dipositar en un abocador controlat.

Ordre de 15 de febrer de 1996
Data d'actualització:  09.09.2009