• Imprimeix

Normativa

Normativa que regula les condicions de la incineració de residus a Catalunya:

Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. L'objecte d'aquesta llei és regular les condicions en què s'ha de fer la incineració de residus a Catalunya, amb la finalitat de protegir la salut de les persones i el medi ambient, tot prioritzant la reducció en origen, la minimització i la valorització dels residus (Article 1). La llei determina que els municipis que utilitzen la incineració com a sistema de disposició del rebuig han de fixar objectius quantificables de reducció i valorització dels residus municipals, i estableix un estricte control de vigilància ambiental sobre diversos paràmetres d'emissions.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus en el qual s'estableix el percentatge mínim d'aprofitament energètic; s'estableixen diverses disposicions sobre la gestió de cendres i es fixa el valor límit d'emissions de dioxines i furans.

Ordre, de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d'escòries. Aquesta ordre s'ha d'aplicar a les escòries procedents de la incineració de residus municipals i a les resultants de processos termometal·lúrgics, per tal d'afavorir-ne la valorització donat el seu caràcter de residu inert.
Data d'actualització:  09.09.2009