• Imprimeix

El compostatge

El compostatge és un procés biològic aerobi (amb presència d’oxigen) que, sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els residus orgànics degradables, en un producte estable i higienitzat anomenat compost, que pot ser utilitzat como adob orgànic.

Aquest procés de descomposició es basa en l’activitat de microorganismes com els fongs i bacteris. El desenvolupament i activitat òptima d’aquests organismes requereix d’unes condicions òptimes de temperatura, humitat i oxigenació.

La durada del procés de compostatge pot oscil·lar, depenent de diversos factors (sistema, tecnologia, disponibilitat d'espai, etc.), entre 10 i 16 setmanes.

En el cas de les plantes de compostatge de FORM, el fet que pugui arribar FORM amb impropis fa que s’hagin de dur a terme operacions especials per tal d’aconseguir separar els impropis de la FORM i, així, generar un rebuig que haurà d’anar a tractament finalista.

RECEPCIÓ, PREPARACIÓ PRÈVIA I BARREJA

Els residus són rebuts i les restes vegetals són triturades prèviament a la preparació de la barreja. En el cas de les plantes de compostatge de FORM, una vegada realitzada la barreja, es realitza un pretractament amb la finalitat d’eliminar possibles impropis (vidre, plàstics, altres) abans de començar el procés. A vegades aquesta operació es fa després d’una primera etapa a la fase de descomposició.

DESCOMPOSICIÓ

És la fase més activa del procés, amb altes temperatures (60-70 C) i elevades necessitats d’oxigen. La durada és de 4-6 setmanes, tot i que es pot reduir a 2-4 setmanes i realitzant-la de forma intensiva en recintes tancats i amb airejament forçat, tractant els aires en biofiltres per desodoritzar-los abans de ser emesos.

MADURACIÓ

La matèria orgànica comença a estabilitzar-se i acaba de madurar fins que s’obté un compost de qualitat, baixen les temperatures i les necessitats d’oxigen. La durada és de 6-10 setmanes.

POSTRACTAMENT

Es realitza quan finalitza el procés de compostatge. Es garbella el compost per aconseguir una granulometria homogènia per comercialitzar-li. La part grollera, que correspon a la fracció vegetal que no s’ha degradat, es recircula i s’incorpora en un nou cicle de compostatge. En el cas de la FORM s’hi inclouen sistemes per eliminar impureses del compost.

Data d'actualització:  09.09.2009