• Imprimeix

Digestió anaeròbia

La digestió anaeròbia, també anomenada biometanització, és un procés biològic, que té lloc en absència d’oxigen, en el qual part de la matèria orgànica dels residus orgànics es transforma, per l’acció dels microorganismes, en una mescla de gasos (biogàs), constituït principalment per metà i diòxid de carboni i altres gasos en petites quantitats (amoníac, hidrogen, sulfur d’hidrogen, etc.)

Es tracta d’un procés complex en el qual intervenen diferents grups de microorganismes. La matèria orgànica es descomposa a compostos més senzills que són transformats en àcids grassos volàtils, que són els principals intermediaris i moduladors del procés. Aquests àcids són consumits pels microorganismes metanogènics que produeixen metà i diòxid de carboni. Tots aquests processos tenen lloc de manera simultània en el reactor.

El biogàs generat, és pot considerar un bon combustible, i és útil per a la combustió i generació de calor i/o energia elèctrica; un metre cúbic de biogàs conté l’energia equivalent a uns 0,6 L de gasoil. El producte digeDIrit es sol deshidratar i estabilitzar aeròbiament per obtenir compost.

El procés de digestió anaeròbia es pot fer al voltant dels 35ºC (règim mesofílic) o al voltant dels 55ºC (règim termofílic). Una part de l’energia que s’obté del biogàs produït s’utilitza per mantenir aquesta temperatura.

1. Hidròlesi
Descomposició anaeròbica de les macromolècules orgàniques (polisacàrids, lípids i proteïnes) en molècules simples (sucres, àcids orgànics, alcohols...). Aquest procés es du a terme per exoenzims generats per bacteris fermentatius. Aquests bacteris són facultatius, per tant la presència d’oxigen no és limitant.

2. Acidogènesi
Descomposició, mitjançant els bacteris acidogènics, de les molècules simples generades a l’anterior etapa en els àcids grassos volàtils o de cadena curta, els alcohols, el diòxid de carboni i l’hidrogen

3. Acetogènesi
Transformació d eles molècules simples en àcid acètic, hidrogen i diòxid de carboni

4. Metanogènesi
Els bacteris metanogènics transformen els components producte de la fermentació en gas metà i diòxid de carboni. Aquests bacteris són anaerobis estrictes, sensibles als canvis de temperatura i a la presència de substàncies inhibidores

Data d'actualització:  09.09.2009