• Imprimeix

Marc legal

L’article 81 de la nova Llei 3/2015 d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que va entrar en vigor el 14 de març de 2015, modifica el text refós de la Llei reguladora de residus de la manera següent: “1. Es modifica l’article 3.3.f del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final.»

El concepte de deixalleria, com un element per a la gestió de residus municipals, esta definit al Decret Legislatiu 1/2009. L'article 3 d'aquesta norma defineix la deixalleria com un "centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària".
L'article 52 del decret estableix que "els municipis amb més de 5.000 habitants de dret, independentment o associadament i, si s'escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d’aquesta llei".

Com a desenvolupament pràctic del Decret legislatiu  i el PROGREMIC, s'elaborà la Norma Tècnica sobre deixalleries, un document subjecte a revisions periòdiques, que defineix aspectes més concrets tant de disseny i de construcció com de gestió d'aquestes instal.lacions. Les especificacions de la Norma Tècnica són d'obligat compliment per part dels titulars de les deixalleries.

Data d'actualització:  09.09.2009