Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització , la valorització i la disposició final. Aquestes instal·lacions estant orientades a residus especials en petites quantitats (p.e, pintures, dissolvents, bateries), residus voluminosos (p.e. mobles, electrodomèstics...), vegetals i runes
La deixalleria és una instal.lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.
A partir del 14 de març de 2015, arrel de la modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, les deixalleries que ho desitgin poden desenvolupar activitats de reutilització de productes si compleixen dues condicions:

  • tenir-ho previst en les ordenances municipals i que
  • el posseïdor del producte deixi palesa la seva voluntat de destinar-lo a reutilització.

 

Marc legal

Decret Legislatiu 1/2009 - LLei 3/2015 - Norma tècnica de deixalleries

Funcionament d'una deixalleria

Què podem dur a la deixalleria - Els usuaris de la deixalleria - La gestió de la deixalleria