• Imprimeix

Funcionament d'una deixalleria

Què podem dur a la deixalleria

Residus municipals especials - Residus municipals ordinaris - Residus municipals voluminosos - Altres residus municipals

Usuaris

El servei de deixalleria, com a part integrant de la recollida selectiva de residus municipals, pot ser utilitzat pels ciutadans en general, comerços, oficines i serveis.

La gestió de la deixalleria

La deixalleria, com a instal·lació tancada i controlada, ha de complir un seguit d'especificacions bàsiques per al seu correcte funcionament.