• Imprimeix

Tipus i característiques de les deixalleries

Hi ha diferents tipus de deixalleries. La més adequada per a cada municipi depèn de la quantitat de població servida i de la densitat demogràfica. En funció d'això s'han definit quatre tipus de deixalleries: Deixalleria bàsica: entre 2.000 i 5.000 habitants per deixalleria amb una superfície prevista de 225 m2

 • Deixalleria TIPUS A: entre 5.000 i 10.000 habitants per deixalleria amb una superfície prevista de 625 m2
 • Deixalleria TIPUS B: entre 30.000 i 70.000 habitants per deixalleria amb una superfície prevista de 2.275 m2
 • Deixalleria TIPUS C: 150.000 habitants per deixalleria amb una superfície prevista de 4.500 m2

Les deixalleries, bàsicament, disposen dels següents elements:Tanca perimetral i portes

 • Oficina de recepció
 • Àrees de contenidors de gran volum
 • Àrees de contenidors de petit volum
 • Cobert
 • Magatzem per als residus especials
 • Vials de circulació
 • Senyalització
 • Zona enjardinada

De forma opcional, les deixalleries també poden disposar d'alguns espais addicionals:Zona per al desballestament de residus

 • Aula d'educació ambiental

Una condició bàsica de les deixalleries és que disposin de personal.

Addicionalment existeixen equipaments que assumeixen la funció de punts de recollida de residus municipals, que gestionen els residus recollits a través d’una de les deixalleries dels tipus descrits anteriorment.

Paral·lelament a les deixalleries, han sorgit altres tipus d'instal·lacions d'aportació de residus, tot i que no compleixen una característica cabdal de les deixalleries i mini-deixalleries, com és que hi hagi atenció permanent al públic durant el seu horari d'obertura. Aquestes instal·lacions reben el nom d'àrees d'aportació de residus especials i els tipus més habituals s'acostumen a trobar en:

Mercats: són petites àrees d'aportació ubicades als mercats municipals amb l'objectiu de facilitar la participació dels ciutadans en la recollida selectiva.

Zones rurals o urbanitzacions: són àrees principalment per a l'aportació de residus vegetals i voluminosos, que alguns municipis –en general rurals– han posat a disposició dels seus habitants. Són instal·lacions molt senzilles, normalment un espai delimitat per una tanca, que serveixen de punts d'acumulació d'aquests residus per facilitar a l'Ens local responsable la seva recollida.