• Imprimeix

Definició, codificació i classificació dels VFU

Definicions (segons el 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil

Vehicles:
el vehicle de motor concebut i fabricat principalment per al transport de persones i el seu equipatge que tingui, com a màxim, vuit places de seient a més de la del conductor (categoria M1); el vehicle de motor concebut i fabricat principalment per al transport de mercaderies la massa màxima del qual no sigui superior a 3,5 tones (categoria N1); i el vehicle amb tres rodes simètriques (categoria L5e) i amb un motor la cilindrada del qual sigui superior a 50 cm3 per als motors de combustió interna, o amb una velocitat màxima per construcció superior a 45 km/h, a exclusió dels ciclomotors. Les esmentades categories M1, N1 i L5e es defineixen en el Reglament (UE) núm. 678/2011 de la Comissió, de 14 de juliol de 2011, que substitueix l’annex II i modifica els annexos IV, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es crea un marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, els sistemes, els components i les unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles (Directiva marc).

Vehicles al final de la seva vida útil:
vehicle al final de la seva vida útil: qualsevol vehicle de l’apartat anterior al qual és aplicable la Llei 22/2011, de 28 de juliol. El vehicle té la consideració de residu a partir del moment en què s’hagi lliurat en un CAT i s’hagi emès el certificat de destrucció.

Centres autoritzats per al tractament dels vehicles al final de la seva vida útil (CAT):
instal·lacions, públiques o privades, autoritzades per dur a terme les operacions de descontaminació i altres operacions de tractament dels vehicles al final de la seva vida útil.
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret els vehicles d’època, és a dir, els històrics o amb valor de col·lecció o destinats a museus, en funcionament o desmuntats per peces.

 

Codificació i classificació en el Catàleg de Residus de Catalunya per als VFU

Capitol 16: RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA

Subcapítol 16 01: Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del manten. de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608)

CER Descripció
16 01 04 Vehicles al final de la seva vida útilData d'actualització:  09.09.2009