• Imprimeix

Preguntes

Les piles són aparells que permeten l’obtenció d’energia elèctrica per transformació de l’energia química. Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores, etc.  Les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.
Si les piles s'aboquen al medi incontroladament, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap a l’aigua subterrània, els rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l'aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d'aigua. La major part dels metalls pesants són bioacumulatius i passen d'un organisme a l'altre a través de la cadena alimentària.

Per fer front a les obligacions que estableix el Reial Decret, els productors poden agrupar-se en els anomenats Sistemes Integrats de Gestió, que han de ser autoritzats per les Comunitats Autònomes.

Els SIG autoritzats a Catalunya per a la gestió de piles són els següents:

Fundación ECOPILAS, Fundación Ecolec, European Recycling Platform i Unión de Industrias de la bateria, S.L. - UNIBAT

Més informació a l'apartat de Sistema Integrat de Gestió (SIG)

Les piles i acumuladors contenen diversos metalls pesants en concentracions diferents. Algunes piles i acumuladors són residus perillosos i, quan es barregen amb altres que no ho són, confereixen a la barreja de piles caràcter especial. 

Els tractaments específics de les piles i acumuladors permeten, per una banda, recuperar part dels metalls que contenen i poder-los reintroduir en el cicle productiu ,i, per altra banda, facilita la gestió de les instal·lacions de disposició del rebuig (abocadors i incineradors) a les que arribarien si no se’n fes una separació prèvia.

Els usuaris o posseïdors de les piles, acumuladors o bateries usades han de lliurar-los als punts de recollida selectiva o dipositar-los als contenidors que els productors posen a la seva disposició en diferents punts de fàcil accés (centres comercials, botigues, etc.) El lliurament de les piles usades ha de ser lliure de cost pels posseïdors.

El tractament de les piles va ser un servei públic de la Generalitat de Catalunya des de l’aprovació de la Llei 6/1993, de residus,  fins l’1 de setembre de 2010. Per donar aquest servei l’ARC va construir i posar en funcionament el 1998 el Centre de tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort, on es van tractar les piles i làmpades recollides a Catalunya.
  
Actualment, un cop que els productors ja han començat a fer-se càrrec de la gestió de les piles, el seu tractament ha deixat de ser servei públic. Un cop finalitzat el servei públic, es va licitar el dret de superfície del Centre de tractament i reciclatge del Pont de Vilomara i Rocafort, que l’agost de 2010, es va adjudicar a UTE VILOMARA. Al Centre, es mantenen, entre altres, els processos de classificació i trituració de piles estàndard i la destil·lació de piles botó, així com la classificació i tractament de làmpades de vapor de mercuri.

Actualment, un cop que els productors ja han començat a fer-se càrrec de la gestió de les piles, el seu tractament ha deixat de ser servei públic, i ha de realitzar-se a instal·lacions autoritzades d’acord amb la normativa vigent.

Per més informació es pot consultar a altres preguntes freqüents del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç 

Data d'actualització:  01.03.2011