• Imprimeix

Obligacions dels productors de piles i acumuladors

El Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, estableix que els costos de les operacions de recollida selectiva, transport, classificació, emmagatzematge temporal, tractament i reciclatge dels residus de piles i acumuladors han de ser sufragats pels productors de piles i acumuladors.

Per complir amb les obligacions que marca aquest Reial Decret els productors de piles i acumuladors,entenent com a tals a qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada, posi per primera vegada al mercat les piles o els acumuladors, incloses les piles o els acumuladors incorporats a aparells o vehicles, en el marc d’una activitat professional, han de:

  1. Declarar a l’Agència de Residus de Catalunya la seva condició de productor de piles i acumuladors (només aquells que tenen la seva seu social a Catalunya). En aquesta declaració els productors indicaran el procediment escollit per fer-se càrrec de la recollida selectiva i gestió ambientalment correcta de les piles i acumuladors que hagin posat al mercat. Els productors podran optar per implantar un sistema individual de gestió o bé participar en un o en varis dels sistemes integrats de gestió (SIG)que s’autoritzin (sistema col·lectiu).
  2. Inscriure’s al Registro Nacional de Productors de piles i acumuladors (REI-RPA) d’àmbit estatal

 

Data d'actualització:  05.04.2011