• Imprimeix

Normativa específica

La normativa aplicable a la gestió de les piles és el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus modificat pel Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol i, recentment,  pel Reial Decret 710/2015, de 24 de juliol.

El Reial decret 106/2008 incorpora els principis de «qui contamina paga» i de responsabilitat del productor. Segons aquesta norma, els productors, entesos com les persones físiques o jurídiques que posen per primer vegada les piles al mercat (fabricants, importadors i distribuïdors, entres altres), estan obligats a fer-se càrrec de la recollida i gestió de la mateixa quantitat, en pes i tipus, de les piles i bateries que hagin posat al mercat.

Amb el nou canvi normatiu, el Reial decret 710/2015, s’incorpora allò estipulat a la directiva 2013/56/UE  que modifica la directiva 2006/66/CE, en relació a la posada en el mercat de piles i acumuladors portàtils que continguin cadmi i de piles botó amb baix contingut en mercuri i també introdueix canvis en relació a la forma d’extreure les piles dels aparells que les contenen i en relació al procediment de registre dels productors de piles i acumuladors.

Aquest nou decret també introdueix canvis en relació a la informació que els productors i les instal·lacions de reciclatge i tractament de piles han de facilitar a les administracions públiques, aplica el procediment de càlcul del nivell d’eficiència del reciclatge del reglament UE 493/2012 de la comissió d’11 de juny de 2012. Finalment aquest decret adapta el decret 106/2008 al règim previst sobre responsabilitat ampliada del productor a la llei 22/2011. Cal destacar que aquest decret introdueix nous objectius de recollida selectiva.

Data d'actualització:  05.04.2011