• Imprimeix

Definició i codificació de les piles i acumuladors

Definicions segons el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus:
Pila:
font d’energia elèctrica obtinguda per transformació directa d’energia química i constituïda per un element primari o diversos (no recarregables).

Acumulador:
font d’energia elèctrica generada per transformació directa d’energia química i constituïda per un element secundari o diversos (recarregables).

Pila botó:
Pila o acumulador, petit, portàtil i de forma rodona, d’un diàmetre que sigui més gran que la seva altura, destinat a aparells especials, com audiòfons, rellotges, petits aparells portàtils i dispositius de reserva.

Pila estàndard:
Pila de pes inferior a 1 kg, diferent de les piles botó, destinada a ser instal•lada en productes de gran consum o professionals.

Pila o acumulador portàtil:
Qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui precintat, pugui portar-se a la mà i no sigui industrial ni d’automoció, com ara, per exemple, les piles botó i estàndard, i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, videocàmeres, llums d’emergència i eines portàtils.

Pila o acumulador d’automoció:
Pila o acumulador utilitzat per a l’arrencada, encesa o enllumenament de vehicles.

Pila o acumulador industrial:
Pila o acumulador dissenyat exclusivament per a ús industrial o professional o utilitzat en qualsevol tipus de vehicle elèctric.

Bateria:
Conjunt de piles o acumuladors connectats entre si, que formen una unitat integrada i tancada dins d’una carcassa exterior no destinada a ser desmuntada ni oberta per l’usuari final. Exemples de bateries són les bateries d’automoció i les bateries industrials.

Codificació i classificació dels residus de piles i acumuladors

 La codificació i classificació dels residus de piles o acomuladors segons el Catàleg Europeu de Residus:

 

CER Descripció
16 06 01 *Acumuladors i bateries de plom.
16 06 02 *Acumuladores i bateries de Ni-Cd.
16 06 03 *Components que contenen PCB
16 06 04 Piles alcalines (excepte 160603)
16 06 05 Altres piles i acumuladors
16 06 06 * Electròlits de piles i acumuladors recollits de manera selectiva
20 01 33 * Bateries i acumuladors especificats en els codis anteriors i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries.
20 01 34 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

 

(*) l’asterisc marca els residus que reben la classificació d’especials.

 

Data d'actualització:  09.09.2009