• Imprimeix

Preguntes

Són els subproductes animals i productes derivats que s’hagin exclòs del consum humà i aquells productes que, per decisió irreversible d’un explotador, es destinin a usos diferents del consum humà com:
 • Productes d’origen animal que poden destinar-se al consum humà segons la legislació comunitària
 • Matèries primeres per a l’elaboració de productes d’origen animal

Com exemple, podem esmentar alguns materials com ara: cadàvers d’animals, decomisos d’escorxadors i sales d’especejament, materials especificats de risc (MER), aliments que es retiren del circuit comercial, productes emprats amb finalitats tècniques com ara gelatines, cuirs o pells, trofeus de cacera, fertilitzants amb components SANDACH, greixos animals i derivats, farines de carn i ossos, cadàvers dels animals de companyia, etc.
Com es pot veure en els exemples anteriors, els SANDACH són materials que es generen a la producció primària, en les indústries de transformació dels aliments d’origen animal, als establiments alimentaris de comerç minorista i a les llars i que, per motius comercials o sanitaris, no entren dins de la cadena alimentària i necessiten, per tant, ser convenientment gestionats.
Un cop l’explotador decideix que un producte passa a ser SANDACH, aquest procés és irreversible i aquell material ha de ser gestionat com a SANDACH.Els subproductes animals no destinats al cosnum humà es classifiqeun en tres categories, segons el seu risc (categoria 1 de risc més alt i categoria 3 la de risc més baix).

Depenent d'aquesta categorització, en la normativa s'estableix com han de ser utilitzats o eliminats els SANDACH i com han de ser les instal·lacions on es duen a terme aquestes activitats.
La classificació és la seguent:

 • Material de categoria 1: es tracta de la categoria de risc més alt i inclou els SANDACH que presenten un risc relacionat amb les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EET), un risc desconegut o un derivat de la presència de substàncies prohibides en el material SANDACH (per exemple: hormones, beta-antagonistes...) o de contaminats ambientals (dioxines, PCB, etc.).
 • Material de categoria 2: es classifica com a risc mitjà i inclou els SANDACH que presenten algun risc relacionat amb altres malalties animals diferents de les EET o amb la presència de medicaments veterinaris en el material SANDACH. Pertanyen a aquesta categoria, per exemple, els fems, el contingut del tub digestiu, els animals o parts d’animals que no siguin de categoria 1 i que morin sense ser sacrificats per al consum humà, els SANDACH diferents dels materials de categoria 1 i 3, i les barreges de materials de categoria 2 amb categoria 3.
 • Material de categoria 3: és el material de risc més baix i inclou les parts d’animals sacrificats aptes per al consum humà però que no s’hi destinen per motius comercials (sang, pells, banyes o plomes d’animals sacrificats a un escorxador que hagin passat la inspecció sanitària establerta per la normativa comunitària, etc. així com els SANDACH derivats d’animals que no presentin signes de malalties transmissibles). En aquesta categoria s’inclouen, a més, materials com els animals aquàtics i els residus de cuina no internacional.

 • Als cossos sencers o parts d’animals salvatges diferents dels de la caça silvestre que no siguin sospitosos d’estar infectats o afectats per una malaltia transmissible als éssers humans o els animals, amb excepció dels animals aquàtics desembarcats amb finalitats comercials;
 • Als cossos sencers o parts d’animals de caça silvestre que no es recullin al ser caçats.
 • Als subproductes animals procedents de la caça silvestre i de la carn de caça silvestre que es subministrin directament per part dels caçadors al consumidor final o als establiments locals minoristes;
 • Als oòcits, als embrions i al esperma destinats a la reproducció;
 • A la llet crua, al calostre i als seus productes derivats que s’obtinguin, conservin, eliminin o utilitzin en la mateixa granja d’origen;
 • A les closques de mol·lusc despullades del teixit tou i la carn;
 • Als residus de cuina, excepte si:

- procedeixen de mitjans de transport que operin a escala internacional
- es destinin a l'alimentació animal,
- es destinim a ser processats per esterilització a pressió o pels mètodes esmentats en l'article 15, apartat 1, lletra b), paràgraf primer, o a ser transformats en biogàs o per compostatge.

 • Al material procedent de vaixells, generat en les operacions de pesca i eliminat en el mar, excepte el material derivat de l’evisceració, dins del vaixell, de peix que presenti signes de malalties, inclosos els paràsits, transmissibles als éssers humans;
 • Als aliments crus per animals de companyia procedents de comerços de venta minorista, en que l’especejament i l’emmagatzematge es realitzin amb la finalitat d’abastir directament e in situ al consumidor;
 • Als aliments crus per animals de companyia procedents d’animals sacrificats en l’explotació d’origen pel consum privat domèstic, així com
 • Excrements i orina diferents dels fems i del guano no mineralitzat.

A Catalunya, les competències en matèria de SANDACH es defineixen en el Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà.
En aquest Decret s’estableix que correspon a l’Agència de Residus de Catalunya registrar, inspeccionar i controlar les empreses incloses en l’àmbit del Reglament CE 1069/2009 en el cas de:

 • Plantes de tranformació de la categoria 1 i 2
 • Plantes tècniques de categoria 2
 • Plantes intermèdies de la categoria 1 i 2
 • Magatzems de la categoria 1 i 2
 • Plantes de compostatge
 • Plantes de biogàs
 • Plantes oloeoquímiques de la categoria 2
 • Plantes d'incineració
 • Plantes de coincineració
 • Transportistes categoria 1 i 2

 

Així com controlar la traçabilitat al llarg de la cadena dels subproductes animals no destinats al consum humà.
En aquest Decret també s’estableix que la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia és competent en el registre, inspecció i control dels operadors que manipulen subproductes de categoria 3, així com d’algunes excepcions regulades en el marc normatiu europeu, i en el control de la traçabilitat d’aquests subproductes.

Les plantes de compostatge, biogàs, incineració i coincineració que tracten material de categoria 3 són competència de l'Agència de Residus de Catalunya.

Amb caràcter general, els SANDACH tenen dos destins possibles, la eliminació o la valorització. Que un determinat SANDACH sigui eliminat o valoritzat depèn en primer lloc, del que s’estableix en els articles 12, 13 i 14 del Reglament (CE) 1069/2009 i, en segon lloc, en la decisió de l’operador.

Els destins dels Sandach en funció de la seva categoria:

 • Material de categoría 1: tan sols se’n permet l’eliminació (malgrat d’algunes excepcions).
 • Material de categoria 2: se’n permeten determinats usos tècnics i de manera general, no se’n permet l’ús en l’alimentació animal (malgrat d’algunes excepcions).
 • Material de categoria 3: poden ser utilitzats com a matèries primeres per la producció de pinsos, sempre que se sotmetin als tractaments adequats, tenint en compte algunes excepcions importants com:

- L'excepció referent al "canibalisme", es a dir, la prohibició d'alimentar animals amb productes derivats de la mateixa espècie.

- La prohibició de l'ús de residus de cuines.

Es permeten altres usos com ara el compostatge, el biogàs, la fabricació d’aliments crus per animals de companyia.
Els SANDACH no poden tornar en cap cas a la cadena alimentària humana.

Data d'actualització:  18.10.2012