• Imprimeix

Obligacions dels operadors

La normativa aplicable estableix obligacions de caràcter generals per a tots els operadors que gestionen els subproductes animals i productes derivats. A més, la normativa també fixa requeriments específics segons el tipus d'activitat desenvolupada.

Els articles 21 i 22 del Reglament (CE) 1069/2009 fixen els requeriments per a la recollida, identificació i traçabilitat dels SANDACH. Les normes detallades d’implementació es troben en l’annex VIII del Reglament (CE) 142/2011.
De manera general, els SANDACH s’han de recollir, identificar i transportar sense demores indegudes i en condicions que evitin l’aparició de riscos per al salut pública i la salut animal.

Durant el transport, els SANDACH han d’anar acompanyats d’un document comercial (o bé un certificat sanitari, si s’escau) en què ha de constar la informació mínima obligatòria que consta en l’Annex II del RD 1528/2012. 

Pel que fa als subproductes animals, no destinats a consum humà, que tinguin la consideració de residu i que, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 93/1999 de procediments de gestió de residus, hagin de disposar de Full de Seguiment (FS), hauran de tramitar ambdós documents (Full de Seguiment - Document Comercial). Tots els operadors que enviïn, transportin o rebin SANDACH han de mantenir un registre dels enviaments i dels corresponents documents comercials o certificats sanitaris.

D’acord amb el Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados a consumo humano, el MAPAMA ha creat un sistema informàtic per l’expedició de documents comercials de manera electrònica. Per donar-se d’alta a aquest registre, les empreses de categoria 1 i 2 han d’adreçar-se a l’ARC indicant: persona que accedirà, el seu DNI, càrrec i correu electrònic. Amb aquestes dades l’ARC sol·licita al MAPAMA les claus d’accés que són enviades directament pel MAPAMA a l’operador.     

Les empreses de transport de SANDACH han d’estar registrades com a transportistes atenent a la categoria del material que transporten: per la categoria 1 i 2 a l’Agència de Residus de Catalunya i per la categoria 3 pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Atenent a l’article 29, de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residus y suelos contaminados, les empreses que transporten residus, és a dir, els que transporten SANDACH amb destí a dipòsit controlat, incineració/coincineració, plantes de biogàs o plantes de compostatge, hauran de presentar una comunicació prèvia a l’inici de les seves activitats davant de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
En el cas de Catalunya, aquesta comunicació s’ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya .

Tots els operadors que gestionen subproductes animals no destinats al consum humà (en endavant SANDACH) s'han de registrar i/o disposar de la corresponent autorització.
En funció del tipus d'activitat, la normativa estableix els requeriments a complir per a cada tipus d'operador.

Registre
En relació amb el registre d’activitats en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà i els productes que se’n deriven, els operadors han de notificar a l’autoritat competent, abans d'iniciar les activitats, els establiments o plantes sota el seu control que realitzin operacions en qualsevol de les fases:

 • Generació
 • Transport
 • Manipulació
 • Processament
 • Emmagatzematge
 • Introducció en el mercat
 • Distribució
 • Eliminació

Ateses les competències atribuïdes a l’ARC en matèria de SANDACH, cal que sol·licitin la seva inscripció al del Registro de Establecimientos SANDACH (RES)  de l’ARC (article 23 del Reglament (CE) 1069/2009) els següents operadors:

 • Intermediari (sense instal·lacions) i distribuïdors de productes derivats de material de categoria 1 i 2 (art.23.1)
 • Transportistes de subproductes animals i productes derivats de categoria 1 i 2 (art. 23.1).
 • Plantes oleoquímques de categoría 2(art. 23.1)


Aquells establiments que requereixen de registre, caldrà que presentin la documentació que es relaciona a l’apartat Tràmits.

Autorització
Resten sotmesos al règim d’autorització (article 24 del Reglament (CE) 1069/2009): 

 • Plantes de transformació de categoria 1 i 2 (art. 24.1.a).
 • Plantes d’incineració i coincineració (art. 24.1.b i art. 24.1.c).
 • Plantes que fabriquen combustible a partir de subproductes animals o productes derivats (art.24.1.d).
 • Fàbrica d’adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic provinent de material de categoria 2 (art. 24.1.f).
 • Plantes de compostatge (art.24.1.g).
 • Plantes de biogàs (art.24.1.g).
 • Plantes tècniques de subproductes animals i productes derivats de categoria 2. Establiment que realitza activitats intermèdies i que emmagatzema subproductes animals de categoria 1 i 2 (art. 24.1.h).
 • Establiment que emmagatzema subproductes de categoria 1 i 2 (art. 24.1.h, art. 24.1.i).
 • Magatzem de productes derivats de categoria 1 i 2 (art. 24.1.j).
 • Plantes d’emmagatzematge temporal amb hidròlisi del porcí

Aquells establiments de nova activitat o aquells que presentin un canvi substancial o no substancial de l’activitat, l’atorgament de l’autorització SANDACH es tramitarà juntament amb la de l’autorització/llicència ambiental.
Per aquells establiments que ja tenen l’autorització/llicència ambiental caldrà presentar la documentació a l’ARC que es relaciona en l’apartat Tràmits. Aquest procediment s’ha  de realitzar amb independència que es disposi del codi de gestor de residus.

Fetes les comprovacions i les actuacions necessàries, per aquells establiments que ja tenen la seva autorització/llicència ambiental, el/la director/a de l’ARC emetrà una resolució, comunicant a l’empresa la inscripció i autorització d’acord amb el Reglament (CE) 1069/2009.

Informació relacionada

Tots els operadors han d’establir, aplicar i mantenir autocontrols i els registres corresponents en els seus establiments o plantes per supervisar el compliment de la normativa aplicable.

Segons el que s’indica en l’article 29 del Reglament (CE) 1069/2009, les plantes de transformació, les plantes de compostatge, les plantes de biogàs i les plantes que manipulin i emmagatzemin més d’una categoria de subproductes animals o productes derivats en el mateix establiment han de disposar d’un sistema d’anàlisis de perills i punt de control crític (APPCC).

Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, introdueix alguns canvis en relació amb la tramesa intracomunitària de subproductes animals. En concret:

 

 • Elimina la necessitat d’obtenir una autorització prèvia a l’Estat membre de destí per la tramesa de proteïna animal transformada.
 • Crea un model de sol·licitud i estableixen un termini per la seva resolució per l’autoritat competent de destinació.
 • La sol·licitud l’ha de realitzar directament l’operador a la autoritat competent de destinació.


Les trameses que necessiten autorització prèvia de l'autoritat competent de destinació són:

 • Materials de categoria 1
 • Greixos derivats de materials de categoria 1
 • Farines de carn i os derivats de materials de categoria1
 • Materials de categoria 2
 • Greixos derivats de materials de categoria 2
 • Farines de carn i os derivats de materials de categoria 2


Les trameses de productes derivats llestos pel seu us i composats parcial o totalment per farines de carn i os de categoria 1 i 2, i en concret els fertilitzants orgànics, també han d’obtenir una autorització prèvia a l’Estat membre de destinació.

Quin passos s'han de seguir?

a) Trameses des d'Espanya a altres Estats Membres: l'operador d'origen ha de dirigir, a l'autoritat competent de l'Estat membre de destinació, una sol·licitud complimentada, segons el model de l'annex XVI del Reglament (CE) 142/2011.

b) Trameses des d'altres Estats Membres a Espanya: l’operador d’origen ha de dirigir, a l’ARC, una sol·licitud complimentada, segons el model de l’annex XVI del Reglament (CE) 142/2011. Pot fer aquesta gestió per mediació de l’operador de destinació.
L'ARC retornarà a l’operador la sol·licitud amb la seva decisió en un termini màxim de 20 dies (sempre que la sol·licitud es presenti en una llengua oficial de l’Estat).

A l'apartat de tràmits es pot descarregar el formulari de sol·licitud a presentar a l'ARC per autoritzar les importacions.

 

Data d'actualització:  25.10.2012