• Imprimeix

Residus sanitaris

Es consideren residus sanitaris aquells residus generats en centres, serveis i establiments sanitaris (que poden ser de promoció de la salut, d’atenció sanitària i sociosanitària, d’investigació biomèdica i sanitària o de veterinària assistencial). Als efectes de la gestió, la normativa sobre residus sanitaris distingeix i regula les operacions intracentre, que formen part de la gestió interna dels productors d’aquests residus, i les operacions extracentre, que les porten a terme aquests productors amb el seguiment de l’Agència de Residus de Catalunya. Els residus sanitaris es classifiquen en quatre grups en funció de la seva perillositat biològica, fonamentalment. Cal destacar en aquest sentit els residus del grup III, que per les seves característiques requereixen un tractament específic previ a la seva gestió final.

Preguntes

Preguntes sobre la gestió extracentre dels residus sanitaris.