L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. El Pla de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en l’obra per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. En aquest apartat es poden trobar les guies per la redacció d'aquest estudi i del pla de gestió així com els models normalitzats per la seva elaboració.