• Imprimeix

Definició i característiques

Els residus orgànics que es consideren amb valor agronòmic  són principalment els residus orgànics generats en processos biogènics (és a dir, en processos en què les matèries primeres de la indústria tenen un origen vegetal o animal) amb valor humigen (precursors d'humus), capaços de millorar les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl. Aquests residus són generats bàsicament per les estacions depuradores d’aigües residuals i les indústries agroalimentàries.

Característiques i propietats dels residus orgànics a l’hora de considerar-ne la valorització agrícola.

 

Característiques o propietats Condicions desitjables per a un ús òptim Mesures a adoptar
Variabilitat en la composició Constància en la composició al llarg de l'any i dels anys Anàlisis freqüents per conèixer la composició
Reacció Evitar pH extrems Tractament. Evitar un ús en sòls on poden afectar negativament la seva reacció
Salinitat Baixa  
Matèria orgànica Un contingut mínim i un determinat grau d'estabilitat. Tractaments
Elements nutritius Coneixement del contingut i de la facultat d'assimilació  
Metalls pesants Continguts més baixos que els legalment establerts Control de l'origen i reducció
Microcontaminants orgànics i inorgànics Nivells que assegurin la innocuïtat del producte Control de l'origen i reducció
Patògens Continguts que s’ajustin als legalment establerts Tractaments
Materials inerts (plàstics, vidres...) Absència Control de l'origen

 

 

Dins la valorització agrària podem trobar les següents vies de gestió:

  1. Aplicació agrícola: Prèvi anàlisi del residu, si és idoni cal caracterizar-lo i determinar els nivells de fertilitat de cadascuna de les parcel·les agrícoles potencialment receptores i comprovar si aquestes compleixen els criteris legals i mediambientals per a ser fertilitzada amb residus orgànics. Posteriorment, s’ha de fer el plad’aplicació al sòl del residuo orgànic, que haurà de tenir en compte l’anàlisi del residu, el tipus de sòl i el cultiu a implantar o implantat.
  2. Compostatge
  3. Digestió anaeròbia
Data d'actualització:  16.01.2018