• Imprimeix

Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus. Aquests cànons són instruments econòmics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.
Per a detallar els aspectes concrets del funcionament del cànon, la Junta de Govern per als Residus Municipals aprova anualment unes guies amb els criteris per a l’aplicació del cànon.

 

En data 31 de març  de 2017 entra en vigor la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre  elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

 

 En concret, el dia 31 de març de 2017 entra en vigor l’increment dels tipus dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i, en conseqüència, la primera autoliquidació que es veu afectada per aquests canvis és la corresponent al primer trimestre 2017. A efectes pràctics, i vist que l’entrada en vigor d’aquest increment dels tipus de cànons s’ha produït durant el període de liquidació del primer trimestre de 2017, l’autoliquidació que els subjectes passius substituts hauran de presentar pel cànon meritat durant aquest trimestre requerirà, de manera excepcional, de la presentació conjunta de dos models d’autoliquidació:

 

  • model d’autoliquidació pel cànon meritat l’1 de gener de 2017 al 30 de març de 2017, en el qual s’aplicaran els tipus de gravamen en vigor fins el 30 de març de 2017 (19,10 €/tona deposició i 9,00 €/tona  incineració).
  • model d’autoliquidació pel cànon meritat del 31 de març de 2017 al 31 de desembre de 2017, en el qual s’aplicaran els tipus de gravamen en vigor a partir del 31 de març de 2017 (30,00 €/Tona  deposició i 14,50€/ tona incineració).