Plans Empresarials de Prevenció de Residus d'Envasos (PEP)

Els plans han de servir perquè els envasadors es marqui un objectiu de reducció de la quantitat de residus d'envasos que es generen en posar al mercat el producte comercialitzat

Declaració anual de residus industrials

Declaració anual de residus industrials DARI - Declaració anual de residus industriales per a gestors DARIG

Estudi de minimització de residus especials

Estudi que tendeixi a la reducció dels residus especials en quantitat o en perillositat

Declaració anual d'envasos (DAE)

Els envasadors informen la quantitat total d'envasos i productes envasats posats al mercat nacional durant l'any anterior

Registre de productors de residus industrials

Què és. Qui ha d'estar inscrit i explicació del tràmit.

Obligacions i responsabilitats

Obligacions dels productors o posseïdors de residus industrials. Enllaços per fer consultes relacionades amb aquestes.

Tràmits

Registre de productors de residus industrials