Model català de residus industrials

Es fonamenta en el principi de prevenció i estableix la següent jerarquia en la gestió: minimització, valorització (reutilització, reciclatge i recuperació) i optimització dels sistemes de disposició final. Un altre principi rector és el de responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu recuperar el 80% dels residus l’any 2012.