El cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i de valorització material dels residus. Aquest cànon és un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus industrials

 

Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials per a l'any 2018 és de:

  • 15,80 euros/ tona Cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials