• Imprimeix

Residus industrials

Es consideren residus industrials, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que no poden ser considerats residus municipals. Només els productors de residus que es consideren indústries poden generar aquesta tipologia de residus.

Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics. El model de gestió vigent es fonamenta en instruments legals com els catàlegs de residus i el manual de gestió, i té com a principals protagonistes les figures del productor, del transportista i del gestor. Aquest model determina també l’esquema documental aplicable, del qual cal destacar la declaració anual de residus que els productors industrials han d’elaborar i que constitueix una eina bàsica de gestió i de planificació.

Manual de gestió

Manual en format PDF - Quin model cal aplicar? - Models de gestió.

Declaració anual de residus industrials

Declaració anual de residus industrials DARI - Declaració anual de residus industriales per a gestors DARIG

Projecte E3L

És un estàndard desenvolupat per les Comunitats Autònomes per facilitar l'intercanvi d'informació entre les diferents entitats públiques i privades

Planificació

Programa de gestió de residus industrials de Catalunya

Declaracio Anual d Envasos (DAE)

Les empreses envasadores han d’informar sobre la quantitat total d'envasos i productes envasats posats al mercat durant l'any anterior