• Imprimeix

Recollida, emmagatzematge i transport

La recollida separada  i el transport dels RAEE ha de garantir les condicions òptimes per la preparació per la reutilització, el reciclatge i l’adequat confinament de les substàncies perilloses.

Durant el transport i l’emmagatzematge de RAEE no es podran obrir ni desmuntar els residus,  aquestes operacions es realitzaran als centres de PxR  o a les instal·lacions de tractament de RAEE. A l’annex VIII del Reial Decret 110/2015 es poden trobar les condicions d’emmagatzematge de RAEE.

Els RAEE es classifiquen en 7 fraccions de recollida i, si es possible, en els 15 grups de tractament. A més, cal separar els RAEE aptes per a PxR. 

Quan funcioni la plataforma electrònica, les fraccions de recollida 1, 2 i 4 s’identificaran amb una etiqueta a cada RAEE i les fraccions de recollida 3, 5 i 6 s’identificaran amb una etiqueta al contenidor de RAEE que els contingui, segons s’indica a la següent taula: 

Identificació RAEE

Etiquetes de lectura electrònica individual per cada RAEE:

  • FR 1 - Aparells d’intercanvi de temperatura
  • FR 2 - Monitors, pantalles i aparells amb pantalles de superfície superior als 100 cm2
  • FR 4 - Grans aparells

Etiquetes de lectura electrònica als contenidors o sistemes d’agrupació que els continguin:

  • FR 3 - Làmpades
  • FR 5 - Petits aparells
  • FR 6 - Equips d’informàtica i telecomunicacions petits

Condicions de transport

Si el destinatari del transport dels RAEE es un gestor d’emmagatzematge o una planta de tractament és d’aplicació el Reial Decret 180/2015 sobre de trasllats residus i cal transport autoritzat. Si el transport és fins a la plataforma logística o deixalleria, no es considera trasllat de residus sinó que es considera dintre de l’àmbit de la “logística inversa” i només cal un justificant o albarà. 

Data d'actualització:  02.05.2016