• Imprimeix

Productors

Qualsevol persona física o jurídica que , introdueixi al mercat epanyol, fabriqui o importi  AEE sota el seu propi nom o la seva pròpia marca, es dediqui professionalment a la introducció al mercat espanyol d’AEE procedents d’altres països o vengui AEE per mitjans de comunicació a distància a Espanya, i estigui establerta en un altre Estat membre o en un país tercer.

 Els productors d’AEE s’han d’inscriure al Registre de Productors d’Aparells Elèctrics i Electrònics (REI-RAEE) del Ministeri d’Industria, Energia i Turisme, i han de fer una declaració trimestral dels aparells que posen al mercat. Tanmateix, es suprimeix la declaració del productor d’AEE a les comunitats autònomes.

Els productors han d’incloure el número d’identificació de REI-RAEE a totes les factures i documents comercials entre productors i distribuïdors. 

Els productors d’AEE han de dissenyar i produir els seus aparells de manera que es prolongui al màxim la vida útil i que es faciliti la reutilització, el desmuntatge i la reparació. Els productors o associacions de productors d’AEE han d’elaborar plans de prevenció de RAEE triennals on s’incorporin les seves mesures de prevenció. 

Els productors d’AEE han de proporcionar, de forma gratuïta, informació necessària per facilitar una correcta reutilització,  reparació, preparació per la reutilització o gestió dels residus, als gestors de reciclatge i als centres de preparació per la reutilització.

La informació dels productors als gestors s’ha de proporcionar en les següents condicions: 

  • Per a AEE introduïts per primera vegada en el mercat: gratuïtament i en el termini d’un any des de la data d’introducció al mercat. 
  • Per a la resta d’AEE: en el termini d’un mes des de que els centres de preparació per la reutilització o instal·lacions de tractament facin la seva petició. 

La responsabilitat ampliada del productor estableix  que el productor de l’AEE és el responsable dels costos derivats de la gestió dels residus que produeixen els seus aparells. Per donar compliment a la RAP els productors d’AEE poden constituir sistemes individuals, SIRAP, o col·lectius de responsabilitat ampliada, amb els que poden establir xarxes de recollida dels RAEE.

Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són entitats sense ànim de lucre formades pels productors d’aparells elèctrics i electrònics que s’associen per donar compliment a la responsabilitat ampliada del productor de RAEE. Els SCRAP han de ser autoritzats per la Comunitat Autònoma on tinguin la seva seu social i poden desenvolupar la seva activitat per tot el territori espanyol.

A Catalunya hi ha 9 SIG autoritzats per a la recollida de RAEE segons l’antic RD 208/2005 i que es troben en procés d’adaptació al règim del nou Reial Decret 110/2015.

Els productors d'AEE finançaran la recollida de RAEE:

  • Per a RAEE domèstics: a través dels sistemes individuals o col·lectius de responsabilitat ampliaa del productor (SIRAP o SCRAP)
  • Per a RAEE professionals: a través de sistemes individuals o col·lectius pels AEE posats en el mercat després del 13 d’agost de 2005. Per als “residus històrics” (posats al mercat abans del 13 d’agost de 2005) els productors només han de recollir gratuïtament el RAEE si es substitueix per un nou aparell equivalent.
Els productors gestionaran i finançaran l’oficina d’assignació, que és  l’encarregada  de comptabilitzar les recollides de RAEE domèstics i industrials, i organitzar assignacions als SRAP en la recollida i la gestió dels RAEE.
 
El MAGRAMA establirà una plataforma electrònica de gestió de RAEE subministrarà informació a l’oficina d’assignació i estarà finançada pel MAGRAMA, almenys en un 55% i pels productors.

Informació relacionada

Data d'actualització:  19.04.2016