• Imprimeix

Preguntes

Cos de l'article

Es consideren RAEE domèstics els RAEE procedents de llars particulars o de fonts comercials, industrials, institucionals i d’un altre tipus que, per la seva naturalesa i quantitat, siguin similars als procedents de llars particulars. Per exclusió, els RAEE no domèstics tenen la consideració de RAEE professionals.

Sempre que sigui possible s’ha de prioritzar destinar a un segon ús els aparells usats, entregant-los a entitats socials que els hi puguin donar un segon ús, establiments dedicats al mercat de segona mà o altres vies de reutilització.

Com a consumidor pots lliurar els petits aparells elèctrics i electrònics a qualsevol gran botiga d’electrodomèstics o també pots lliurar l’aparell vell al teu domicili quan et portin un de nou. A més, si es compra un aparell nou pots lliurar el vell durant els pròxims 30 dies.

També es  poden entregar els RAEE domèstics de forma gratuïta a:

 1. Instal·lacions de recollida dels ajuntaments (deixalleries, punts verds,..)
 2. Punts de venta dels distribuïdors (per a petits aparells) 
 3. Xarxes de recollida de RAEE domèstics establertes pels productors a través dels sistemes individuals o col·lectius de responsabilitat ampliada del productor.
 4. Als gestors autoritzats per la recollida de RAEE 
Recordeu que en cap cas es poden llençar els RAEE als contenidors del carrer, ni abandonar-los o deixar-los al costat dels contenidors, s’han de lliurar a un punt de recollida per tal que tinguin un tractament correcte. 

La generació de RAEE té una tendència creixent degut als ràpids cicles d’innovació i substitució dels aparells elèctrics i electrònics (AEE).  S’han de recollir de forma separada i realitzar tractaments específics i adequats perquè estan compostos de materials molt diversos (plàstics, metalls, vidre, fluids,..) que moltes vegades contenen substàncies perilloses (cadmi, mercuri, plom,...)  que poden acabar abocades al medi ambient o ser perjudicials per la salut. Per això cal recollir-los de forma separada d’un altre tipus de residu i assegurar unes condicions segures a la recollida, trasllat, emmagatzematge i tractament per evitar que es puguin eliminar aquestes substàncies al medi.

Per altre banda, els RAEE també contenen materials escassos i valuosos que es poden recuperar per tal de millorar la eficiència en l’ús dels recursos i donar compliment a la jerarquia de residus. La recollida selectiva dels RAEE permet una correcta gestió dels mateixos prioritzant i facilitant la reutilització, la reparació i la preparació per la reutilització. 

El Reial Decret 110/2015 de RAEE es d’aplicació a tots aquells aparells que compleixen la definició de RAEE amb les següents excepcions:

 •  Aparells necessaris per la protecció dels interessos de seguretat nacional, incloses armes, les municions i el material de guerra destinat específicament a fins militars.
 • Aparells dissenyats específicament com a part d’un altre tipus d’aparell exclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 110/2015, que només poden complir la seva funció si formen part d’aquell tipus d’aparell.
 • Les bombetes de filament
 • Aparells concebuts per a ser enviats a l’espai
 •  Eines industrials fixes de gran envergadura
 • Instal·lacions fixes de gran envergadura, exceptuant els equips que no estiguin específicament concebuts i instal·lats com a part d’aquestes instal·lacions.
 • Mitjans de transport per a persones o mercaderies, exclosos els vehicles elèctrics de dues rodes no homologades.
 • Maquinaria mòbil no de carretera destinada exclusivament a l’ús professional
 • Aparells específicament concebuts amb l’única finalitat d’investigació i desenvolupament, que estan destinats en exclusiva a un ús professional.
 • Productes sanitaris, inclosos els productes sanitaris per diagnòstic “in vitro”, quan es prevegi que aquests seran infecciosos abans del final del seu cicle de vida , i productes sanitaris implantables actius.   

La plataforma electrònica de gestió de RAEE és l’eina que preveu el RD 110/2015, on es recopilarà la informació sobre la recollida i la gestió de RAEE en l’àmbit estatal, i per cada comunitat autònoma. La informació de la plataforma provindrà dels agents implicats en la gestió de RAEE (productors, distribuïdors, ens locals i gestors), que identificaran els residus amb el codi LER-RAEE. La plataforma electrònica de gestió de RAEE encara no es troba en funcionament, quan ho estigui permetrà conèixer la gestió i traçabilitat en cada fase del RAEE.

L’oficina d’assignació es l’encarregada  de comptabilitzar les recollides de RAEE domèstics i industrials, i organitzar assignacions als SRAP en la recollida i la gestió dels RAEE per espais territorials. La plataforma electrònica de gestió de RAEE subministrarà informació a l’oficina d’assignació i estarà finançada pel MAGRAMA, almenys en un 55% i pels productors.