• Imprimeix

Objectius de recollida, preparació per la reutilització i valorització

Els objectius de recollida es calculen respecte a la mitjana en pes dels AEE introduïts al mercat en els 3 anys precedents. Els objectius de recollida selectiva per a RAEE segons el RD 110/2015 són els indicats a la taula:

 

Objectius de recollida selectiva segons RD 110/2015
(respecte als AEE introduïts al mercat en els 3 anys precedents)
Fins 31 de
desembre de 2016
Fins 31 de
desembre de 2017
Fins 31 de
desembre de 2018
A partir de l’1 de
gener de 2019
45% 50% 55% 65%

 

Informació relacionada

La preparació per la reutilització és una operació de valorització que consisteix en la comprovació, la neteja o la reparació del RAEE o components del RAEE, per poder reutilitzar-los com a AEE usat. La preparació per la reutilització es prioritzarà davant els altres tractaments, en compliment de la jerarquia de residus.
S’ha de fer a les etapes més pròximes a la recollida  i una vegada finalitza el procés de PxR del RAEE, que passa a ser un AEE usat o un component recuperat. Només poden realitzar PxR els gestors de residus autoritzats en els centres de preparació per la reutilització, complint amb els requisits tècnics indicats a l’annex IX del Reial Decret 110/2015. 

 

Objectius de preparació per la reutilització (PxR) segons RD 110/2015
(respecte els RAEE recollits en aquella fracció)
A partir de l’1 de gener de 2017 fins al
14 d’agost de 2018
A partir del 15 d’agost de 2018
FR 4 - Grans aparells FR 6 - Equips d’informàtica i telecomunicacions petits FR 4 - Grans aparells FR 6 - Equips d’informàtica i telecomunicacions petits
2% 3% 3% 4%

 

Els gestors i els productors hauran de complir amb els següents objectius de valorització, calculats respecte als RAEE entrats a la seva instal·lació per cada categoria. Els objectius de valorització de RAEE segons RD 110/2015  són els indicats a la següent taula:

 

Objectius de valorització pels gestors de tractament específic segons RD 110/2015
A partir de l’1 de gener de 2017 fins al
14 d’agost de 2018
A partir del 15 d’agost de 2018
Categoria
(categories annex I)
Objectiu Categoria
(categories annex III)
Objectiu
1 - Grans electrodomèstics; o
10 - Màquines expenedores
85% Valorització
80% Reciclatge
1 - Aparells d’intercanvi de temperatura;
4 - Grans aparells; o
7 - Panells fotovoltaics grans
85% Valorització
80% PxR i reciclatge
3 - Equips d’informàtica i telecomunicacions; i
4 - Aparells electrònics de consum i panells fotovoltaics
80% Valorització
70% Reciclatge
2 - Monitors, pantalles i aparells amb pantalles de superfície superior als 100 cm2 80% Valorització
70% PxR i reciclatge
2 - Petits electrodomèstics,
5 - Aparells d’enllumenat,
6 - Eines elèctriques i electròniques,
7 - Joguines o equips esportius i de temps lliure,
8 - Productes sanitaris, o
9 - Instruments de vigilància i control.
75% Valorització
55% Reciclatge
3 - Làmpades. 80% Reciclatge
Làmpades de descarrega lluminosa 80% Reciclatge 5 - Petits aparells; o
6 - Equips d’informàtica i telecomunicacions petits
75% Valorització
55% PxR i reciclatge

 

Data d'actualització:  27.04.2016