• Imprimeix

Gestors

Els gestors de RAEE autoritzats per l’antic RD han d’adequar la seva autorització al nou Reial Decret 110/2015, tant si tracten RAEE com si només emmagatzemen. En la seva sol·licitud han d’especificar els grups de tractament pels que se sol·licita l’adequació, els procediments de tractament (G1-G7) i les operacions de valorització (R1201-R1213).

Per l’atorgament del permís dels gestors de RAEE cal una inspecció prèvia de la instal·lació per part de l’administració i pels gestors que tracten total o parcialment els RAEE també cal la realització d’un projecte de prova o assaig per comprovar que es poden assolir els objectius de reciclatge i valorització establerts. 

El grup de treball de RAEE ha elaborat uns criteris mínims homogenis per al projecte de prova o assaig en aplicació de l'article 37.5 del RD 110/2015. Aquests criteris es presenten en forma de check list tant per a cada grup de tractament com per a la inspecció prèvia de les instal·lacions.Tal i com s'estableix en aquests documents, adoptats i publicats pel Ministeri d'Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), les plantes que tracten RAEE han de realitzar la prova i assaig en presència de l'Administració o d'una Entitat Ambiental de Control (EAC).

Els documents elaborats són els següents:

 

Destaquem

Llistat de Gestors

Data actualització 18.12.18

Tractament

Els gestors autoritzats han de prioritzar la preparació per la reutilització (PxR) davant de la resta de tractaments. 

Els centres de preparació per la reutilització i les instal·lacions de tractament específic han de mantenir un arxiu cronològic i enviar una memòria resum anual amb informació sobre els RAEE a l’Agència de Residus, mitjançant l’annex RAEE de la Declaració anual de residus per a gestors (DARIG).

Els gestors no poden eliminar, premsar, fragmentar ni compactar cap RAEE que no hagi sigut sotmès al procediment de tractament específic corresponent, G1-G7.El MAGRAMA ha publicat una nota tècnica sobre els requisits tècnics que han de complir les instal·lacions de tractament en les diferents operacions de tractament descrites al Reial decret 110/2015. A la taula següent es troben les operacions de tractament de RAEE per a cada fracció de recollida, descrites a l’annex VIII del Reial Decret 110/2015:

 

Procediment de tractament FR Grup de tractament de RAEE Principals codi LER-RAEE
G.2 - Operació de tractament per RAEE que continguin CFC, HCFC, HFC, HC O NH3 (160211*-11* i 200123*-11*) 1 11*. Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3 200123* - 11*
160211* - 11*
12*. Aparells aire condicionat 200123* - 12*
160211* - 11*
G.1 - Operació de tractament general 13*. Aparells amb oli en circuits o condensadors 200135* - 13*
160213* - 13*
G.3 - Operació de de tractament per pantalles CRT (TV i monitors amb tubs de raigs catòdics) (160213*-21* i 200135*-21*) 2 21*. Monitors i pantalles CRT 200135* - 21*
160213* - 21*
G.4 - Operació de tractament per pantalles planes amb tecnologia diferent als CRT (160213*-22* i 200135*-22*) 22*. Monitors i pantalles: no CRT, no LED 200135* - 21*
160213* - 21*
G.1 - Operació de tractament general 23. Monitors i pantalles LED 200136 - 23
160214 - 23
G.5 - Operació de tractament per làmpades que continguin mercuri (200121*-31*)G.1 - Operació de tractament general 3 31*. Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents. 200121* - 31*
G.1 - Operació de tractament general 32. Làmpades LED 200136 - 32
160214 - 32
G.1 - Operació de tractament general 4 41*. Grans aparells amb components perillosos 200135*- 41*
160213* - 41*
160210* - 41*
160212* - 41*
42. Grans aparells (resta) 200136 - 42
160214 - 42
G.1 - Operació de tractament general 5 51*. Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades 200135* - 51*
160212* - 51*
160213* - 51*
52. Petits aparells (resta) 200136- 52
160214 - 52
G.1 - Operació de tractament general 6 61*. Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos 200135* - 61*
G.6 - Operació de tractament per panells fotovoltaics (silici) (160214-71) 7 71. Panells fotovoltaics (ex.: Si) 160214 - 71
G.7 - Operació de tractament per panells fotovoltaics (Cadmi-Teluri) (160213*-72*) 72*. Panells fotovoltaics perillosos (ex.: CdTe) 160213* - 72*

 

Data d'actualització:  05.09.2016