• Imprimeix

Distribuïdors

Entenem com a distribuïdor d' Aparells Elèctrics i Electrònics qualsevol persona física o jurídica de la cadena de subministrament que, independentment de la tècnica de venda utilitzada, comercialitzi un AEE. Aquesta definició no impedeix que un distribuïdor potser al mateix temps productor.

Els distribuïdors han de difondre la informació relativa a la recollida correcta de RAEE en els seus establiments i en la recollida efectuada en les llars dels consumidors, tant en la venta a distància com presencial. Aquesta informació també ha d’estar disponible a la seva pàgina web.

Aquests només poden comercialitzar AEE de productors que disposin del número de registre REI-RAEE. El número d’identificació de REI-RAEE ha de figurar a totes les factures i documents comercials entre productors i distribuïdors. 

Recollida

Els distribuïdors hauran de recollir els RAEE i entregar-los a un gestor de RAEE autoritzat o a una deixalleria amb el finançament per part dels productors. Els distribuïdors poden arribar a acords amb els productors d’AEE (SCRAP o SIRAP) per al finançament de les despeses associades a la recollida i gestió de RAEE.

  • Recollida 1x1: Els distribuïdors han d’acceptar el lliurament d’un RAEE de forma gratuïta quan els usuaris adquireixen un AEE domèstic nou equivalent. S’emetrà un justificant o albarà de recollida de RAEE amb còpia a l’usuari. Si l’entrega del RAEE no es realitza en el moment de la compra, es donarà un termini mínim de 30 dies per a que l’usuari porti el RAEE al punt de venda.
  • Recollida 1x0: Els distribuïdors amb local de superfície de venda d’AEE amb un mínim de 400 m² han de recollir els RAEE molt petits (cap dimensió exterior superior als 25 centímetres), de manera gratuïta, i sense obligació de compra d’un AEE equivalent per l’usuari.Els distribuïdors que facin venda a distància estan obligats a recollir gratuïtament un RAEE equivalent  en el punt d’entrega de l’AEE. 

 

Plataforma logística

Es considera plataforma logística, en l’àmbit de la distribució d’AEE, una instal·lació de recollida i emmagatzematge de RAEE. Els distribuïdors que disposin d’una plataforma logística hauran de presentar una comunicació prèvia en la comunitat autònoma on estiguin ubicades.

El magatzem d’una botiga petita no es considera plataforma logística, i per tant està exempt de regim de comunicació.

Els distribuïdors es poden associar per gestionar un magatzem dels RAEE que recullen les seves botigues, aquest magatzem es considera una plataforma logística i per tant ha de presentar comunicació prèvia. Però si un magatzem, gestionat per un tercer, emmagatzema RAEE procedents de la distribució i també rep RAEE d’altres orígens, es considera una instal·lació d’emmagatzematge de RAEE, i per tant està sotmesa al seu règim d’autorització. 

Data d'actualització:  26.04.2016