• Imprimeix

Definició i classificació AEE i RAEE

Aparells elèctrics i electrònics (AEE): tots els aparells que per funcionar degudament necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics, així com els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar aquests corrents i camps, destinats a utilitzar-se amb una tensió nominal no superior a 1.000 volts en corrent altern i 1.500 volts en corrent continu. 

Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): tots els aparells elèctrics i electrònics que passen a ser residus. Aquesta definició comprèn tots els components, subconjunts i consumibles que formen part del producte en el moment en què es rebutja.

Classificació AEE

 1. Grans electrodomèstics.
 2. Petits electrodomèstics.
 3. Equips d’informàtica i telecomunicacions, excloent-ne 4.1.
 4. Aparells electrònics de consum i panells fotovoltaics.
 5. Aparells d’enllumenat (excepte les lluminàries domèstiques).
 6. Eines elèctriques i electròniques (excepte les eines industrials fixes de gran envergadura).
 7. Joguines o equips esportius i de temps lliure.
 8. Productes sanitaris (excepte tots els productes implantats i infectats).
 9. Instruments de vigilància i control.
 10. Màquines expenedores.

 

A partir del 15 d’agost de 2018 hi ha 7 categories d’AEE (annex III)

 1. Aparells d’intercanvi de temperatura, excepte 1.1, 1.2 i 1.3.
 2. Monitors, pantalles i aparells amb pantalles de superfície superior als 100 cm2.
 3. Làmpades.
 4. Grans aparells (amb una dimensió exterior superior a 50 cm).
 5. Petits aparells (sense cap dimensió exterior superior a 50 cm).
 6. Equips d’informàtica i telecomunicacions petits (sense cap dimensió exterior superior als 50 cm).
 7. Panells fotovoltaics grans (amb una dimensió exterior superior a 50 cm).

Classificació RAEE

Els RAEE s’han de recollir en 7 fraccions de recollida: 

 

Fracció de recollida de RAEE Grup de tractament de RAEE Origen Principals codi LER-RAEE
1 11*. Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3 Domèstic 200123* - 11*
Professional 160211* - 11*
12*. Aparells aire condicionat Domèstic 200123* - 12*
Professional 160211* - 12*
13*. Aparells amb oli en circuits o condensadors Domèstic 200135* - 13*
Professional 160213* - 13*
2 21*. Monitors i pantalles CRT Domèstic 200135* - 21*
Professional 160213* - 21*
22*. Monitors i pantalles: no CRT, no LED Domèstic 200135* - 22*
Professional 160213* - 22*
23. Monitors i pantalles LED Domèstic 200136 - 23
Professional 160214 - 23
3 31*. Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents. Domèstic 200121* - 31*
Professional 200121* - 31*
32. Làmpades LED Domèstic 200136 - 32
Professional 160214 - 32
4 41*. Grans aparells amb components perillosos Domèstic 200135*- 41*
Professional 160213* - 41*
160210* - 41*
160212* - 41*
42. Grans aparells (resta) Domèstic 200136 - 42
Professional 160214 - 42
5 51*. Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades Domèstic 200135* - 51*
Professional 160212* - 51*
160213* - 51*
52. Petits aparells (resta) Domèstic 200136- 52
Professional 160214 - 52
6 61*. Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos Domèstic 200135* - 61*
7 71. Panells fotovoltaics (ex.: Si) Professional 160214 - 71
72*. Panells fotovoltaics perillosos (ex.: CdTe) Professional 160213* - 72*

 

Data d'actualització:  19.04.2016