• Imprimeix

Residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials

El Decret Legislatiu 1/2009 defineix el residu comercial com aquell residu generat per l'activitat pròpia del comerç al detall i al'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals.
Concretament, a la definició que fa la normativa sobre els residus comercials s’inclouen, a l'efecte de la gestió, els residus originats a la indústria que no siguin residus especials. Això significa que per a aquests residus no cal formalitzar en cap cas una Fitxa d’Acceptació, d’acord amb l’article 23.1 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. No obstant això, en els termes previstos a la normativa, es continuarà exigint la documentació de seguiment quan correspongui. Així mateix, s'exigirà la documentació derivada de les obligacions a què els productors d’aquests residus estiguin sotmesos per normatives específiques que els siguin d’aplicació.

Per tal d’orientar els productors, els transportistes i els gestors de residus sobre quins són els residus procedents de la indústria afectats per aquesta nova perspectiva, s'ha elaborat una llista orientativa de residus originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials extreta del Catàleg europeu de residus (CER).
Cal dir que aquesta llista només té caràcter indicatiu, i que en cap cas pot substituir, ampliar ni limitar la definició legal en la qual es fonamenta.
A més de tot allò que s’ha expressat anteriorment, també cal recordar que la cosa més important és que la gestió del residu sigui correcta i respecti les prioritats pel que fa a les formes de gestió ambientalment més favorables, d’acord amb els principis establerts i amb la jerarquia de les vies de gestió que es desprenen de les diferents legislacions i de la planificació establerta en aquest sentit a Catalunya.

Els establiments han de separar en origen totes les fraccions (orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i resta) i lliurar-les separadament per a la seva valorització.

És possible realitzar la gestió de valorització/ tractament mitjançant el servei públic de recollida de residus comercials en cas que l’Ens Local l’ofereixi, o bé, amb un sistema privat a través d’un gestor autoritzat inscrit en el registre de persones gestores de residus de Catalunya.

En el cas de gestionar la fracció orgànica amb un sistema privat, caldrà disposar d’un circuit comercial mitjançant l’SDR per tal de documentar l’origen i destinació d’aquesta fracció, garantint la seva valorització.

Data d'actualització:  09.09.2009