• Imprimeix

Residus comercials

A Catalunya, segons l'Estudi sobre generació de residus comercials, representen un 36,5% en pes del total de residus municpals, malgrat que en zones d'alta densitat comercial aquest persentatge pot incrementar-se.

Els establiments han de separar en origen totes les fraccions (orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i resta) i lliurar-les separadament per a la seva valorització. És possible realitzar la gestió de valorització/ tractament mitjançant el servei públic de recollida de residus comercials en cas que l’Ens Local l’ofereixi, o bé, amb un sistema privat a través d’un gestor autoritzat inscrit en el registre de persones gestores de residus de Catalunya.

En el cas de gestionar la fracció orgànica amb un sistema privat, caldrà disposar d’un circuit comercial mitjançant l’SDR per tal de documentar l’origen i destinació d’aquesta fracció, garantint la seva valorització.

 

Residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials

Gestió documental i llista orientativa dels residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials. Llista orientativa extreta del Catàleg europeu de residus (CER)