• Imprimeix

Preguntes

Els pneumàtics que queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest RD són els pneumàtics posats en el mercat nacional de reposició, amb excepció dels pneumàtics de bicicleta i aquells el diàmetre exterior dels quals sigui superior a mil quatre-cents mil·límetres. També estan exclosos els pneumàtics procedents de la descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil.

Pneumàtic de reposició: Els pneumàtics que els seus productors posen en el mercat per primera vegada per a reemplaçar als pneumàtics usats dels vehicles

Segons el RD 1619/2005 el taller és el generador de PFU i ha de fer-se càrrec d'aquells PFU que generi com a conseqüència de la prestació d'un servei dins del marc de les seves activitats. El taller està obligat a lliurar-los al productor de pneumàtics. D’acord amb el RD 1619/2005, els productors (que són els fabricants o importadors de pneumàtics) a través dels sistemes integrats de gestió (SIG) recolliran els PFU de tots els punts de generació de Catalunya que ho sol·licitin, sense comportar cap cost per aquests.

El Real Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús preveu la creació d’un sistema integrat de gestió (SIG), entitat sense ànim de lucre que estarà format pels productors dels pneumàtics. Aquest SIG haurà de garantir la recollida i la correcta gestió d’aquests PFU. A més haurà de ser autoritzat per les CCAA on desenvolupi la seva activitat.

Els productors que decideixen adherir-se a un SIG financen les operacions de gestió amb un import per unitat i tipus de pneumàtic venut per cadascun d’ells en el mercat de reposició, com contraprestació pels serveis que el SIG els dóna. Posteriorment facturen als seus distribuïdors per cada pneumàtic el mateix import per unitat en concepte de cost de valorització. Finalment, el distribuïdor o punt de venda factura el mateix import a l’usuari final per aquest concepte.

Per a saber quines entitats estan autoritzades a Catalunya cliqueu aquest enllaç

Els PFU a Catalunya recollits pels SIG es gestionen a través de:

1. Reutilització: mitjançant el seu recautxutat i/o la seva incorporació al mercat de pneumàtic de segona mà-ocasió (que inclou la seva exportació a altres països).

2. Valorització material: en forma de pols, granulat o chips per a aplicacions diverses (llosetes parcs infantils, sòls esportius (camps de futbol o atletisme), mescles asfàltiques, elements de mobiliari urbà, elements aïllants, rebliments lleugers o drenatges en obra pública, altres (ind. calçat, automòbil, etc.):

3. Valorització energètica: en forns de ciment com a combustible alternatiu (PCI entre 7644-8122 Kcal/Kg) o en incineradores amb recuperació de calor. Es poden introduir sencers o trossejats (en peces grans). Són plantes situades fora de Catalunya.

4. Altres: també s’estan fent aplicacions a França (i en estudi a Catalunya) en forns de fosa d’acer com aprofitament material (pel seu contingut en acer) i energètic (pel seu PCI).

L’establiment comercial on ha adquirit els pneumàtics té la obligació d’acceptar gratuïtament els pneumàtics de reposició. Algunes deixalleries també accepten aquests residus.
En el següent document elaborat juntament amb la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge(DMAH) trobareu les claus per impedir la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) i l'enllaç al web del DMAH.

Data d'actualització:  09.09.2009