• Imprimeix

Definició, codificació i classificació del PFU

Definicions (segons el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de PFU).

Pneumàtic fora d’ús:El pneumàtic que s’ha convertit en residu d’acord amb el que estableix l’article 3a) de la Llei 10/1998, de 21 de abril, de residus.

Pneumàtics de reposició:Els pneumàtics que els seus productors posen en el mercat per primera vegada per a reemplaçar als pneumàtics usats dels vehicles.

No entren dins l’àmbit d’aplicació del RD els pneumàtics de bicicleta i aquells que el seu diàmetre exterior sigui superior a mil quatre-cents mil•límetres (pneumàtics maquinària industrial o agrícola). Així mateix estan exclosos els pneumàtics procedents de la descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil.

Codificació i classificació en el Catàleg de Residus de Catalunya per als PFU

Capitol 16: RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA

Subcapítol 16 01: Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del manten. de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608)

CER Descripció
16 01 03 Pneumàtics al final de la seva vida útil
Data d'actualització:  06.02.2018