• Imprimeix

Codificació, classificació i vies de gestió

Quan els plàstics esdevenen residus, es classifiquen d'acord al Catàleg Europeu de Residus (CER) en funció de llur origen. Aquests residus poden tenir diferents vies de gestió (valorització i/o eliminació).

(Les vies de gestió expressades aquí per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. La seva validesa resta condicionada a que la gestió es trobi d'acord amb les previstes pel Catàleg de residus de Catalunya per a aquest residu)

Capitol 02: RESIDUS DE L´AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D´ALIMENTS

Subcapítol 02 01: Residus de l´agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca

CER Descripció VAL TDR Classe
02 01 04 Residus de plàstics (excepte embalatges) V12
V61
T21
T12
no especial

Capitol 04: RESIDUS DE LES INDÚSTRIES DEL CUIR, DE LA PELL I DEL TÈXTIL

Subcapítol 04 02: Residus de la indústria tèxtil

CER Descripció VAL TDR Classe
04 02 09 Residus de materials compostos (tèxtils impregnats, elastímers, plastímers) V13
V61
T21
T12
T36
no especial

Capitol 07: RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGàNICS

Subcapítol 07 02: Residus de la FFDU de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials

CER Descripció VAL TDR Classe
07 02 13 Residus de plàstic V12
V61
T12 no especial

Capitol 12:RESIDUS DE L'EMMOTLLAMENT I TRACTAMENT FÍSIC I MECÀNIC DE SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS

Subcapítol 12 01: Residus de l´emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics

CER Descripció VAL TDR Classe
12 01 05 Llimalla i rebaves de plàstic V12 T12 no especial

Capitol 15:RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA

Subcapítol 15 01: Envasos (inclosos els residus d´envasos de la recollida selectiva municipal)

CER Descripció VAL TDR Classe
15 01 02 Envasos de plàstic V51
V61
V12
T12 no especial
15 01 06 Envasos mixtos V51
V11
V61
T21
T12
no especial

Capitol 16:RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA

Subcapítol 16 01: Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del manten. de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608)

CER Descripció VAL TDR Classe
16 01 19 Plàstic V12 T12 no especial

Capitol 17:RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades)

Subcapítol 17 02: Fusta, vidre i plàstic

CER Descripció VAL TDR Classe
17 02 03 Plàstic V12
V61
T12 no especial
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes - T33
T24
T13
no especial

Capitol 19:RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS, DE LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I DE LA PREPARACIÓ D'AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D'AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL

Subcapítol 19 12: Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació, trituració, compactació, peletització) no especificats en cap altra categoria

CER Descripció VAL TDR Classe
19 12 04 Plàstic i cautxú V61
V71
V12
V72
- no especial

Capitol 20:RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA

Subcapítol 20 01: Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15 01)

CER Descripció VAL TDR Classe
20 01 39 Plàstics V12
V61
- no especial

Víes de gestió orientatives

(Les vies de gestió expressades aquí per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. La seva validesa resta condicionada a que la gestió es trobi d'acord amb les previstes pel Catàleg de residus de Catalunya per a aquest residu)

V12: Reciclatge de plàstics
V13: Reciclatge de tèxtils
V51: Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos
V61: Utilització com a combustible
V71: Utilització en la construcció
V72: Utilització en bases asfàltiques
V83: Compostatge
T12: Deposició de residus no especials
T13: Deposició de residus especials
T21: Incineració de residus no halogenats
T24: Tractament per evaporació
Data d'actualització:  13.01.2014