• Imprimeix

Codificació, classificació i vies de gestió

Quan els plàstics esdevenen residus, es classifiquen d'acord al Catàleg de Residus de Catalunya en funció de llur origen. Aquests residus poden tenir diferents vies de gestió (valorització i/o eliminació).

Capitol 02: RESIDUS DE L´AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D´ALIMENTS

Subcapítol 02 01: Residus de l´agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca

CER Descripció
02 01 04 Residus de plàstics (excepte embalatges)


Capitol 04: RESIDUS DE LES INDÚSTRIES DEL CUIR, DE LA PELL I DEL TÈXTIL

Subcapítol 04 02: Residus de la indústria tèxtil

CER Descripció
04 02 09 Residus de materials compostos (tèxtils impregnats, elastímers, plastímers)


Capitol 07: RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGàNICS

Subcapítol 07 02: Residus de la FFDU de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials

CER Descripció
07 02 13 Residus de plàstic


Capitol 12:RESIDUS DE L'EMMOTLLAMENT I TRACTAMENT FÍSIC I MECÀNIC DE SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS

Subcapítol 12 01: Residus de l´emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics

CER Descripció
12 01 05 Llimalla i rebaves de plàstic


Capitol 15:RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA

Subcapítol 15 01: Envasos (inclosos els residus d´envasos de la recollida selectiva municipal)

CER Descripció
15 01 02 Envasos de plàstic
15 01 06 Envasos mixtos


Capitol 16:RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA

Subcapítol 16 01: Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del manten. de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608)

CER Descripció
16 01 19 Plàstic


Capitol 17:RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades)

Subcapítol 17 02: Fusta, vidre i plàstic

CER Descripció
17 02 03 Plàstic
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes


Capitol 19:RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS, DE LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I DE LA PREPARACIÓ D'AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D'AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL

Subcapítol 19 12: Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació, trituració, compactació, peletització) no especificats en cap altra categoria

CER Descripció
19 12 04 Plàstic i cautxú


Capitol 20:RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA

Subcapítol 20 01: Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15 01)

CER Descripció
20 01 39 Plàstics

 

Data d'actualització:  06.02.2018