• Imprimeix

Plàstic

El plàstic per les seves característiques és un material molt utilitzat en tots els àmbits de la societat.
Les seves propietats fan que es puguin crear tot tipus de manufactures des de materials per la construcció , components d’automòbils i equipaments elèctrics i electrònics, etc.
Quan el plàstic esdevé residu se n’ha de possibilitar la seva recollida selectiva a través dels sistemes municipals de recollida, o bé en el cas de la indústria a través de la seva separació i recollida per part de gestors autoritzats, ja que un dels principals avantatges del plàstic és que es pot reciclar. Un 60% dels residus de plàstic es valoritza, ja sigui mitjançant valorització material (25%), que fa tornar el plàstic a l’inici de la cadena productiva o bé a través de la seva valorització energètica (34%).