• Imprimeix

Definició, codificació i classificació

Definicions (segons el Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, i el Reial Decret 228/2006, de 24 de febrer, de modificació de l’anterior).

Genèricament, es consideren:

Aparells que contenen PCB:
Aquells que continguin o hagin contingut PCB, com serien els transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics i recipients que continguin quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 50 ppm en pes. Es considera que un aparell conté PCB si per raons de fabricació, utilització o manteniment es pogués preveure aquesta circumstància, llevat que del seu historial es dedueixi el contrari o s’acrediti que la seva concentració és inferior a 50 ppm en pes de PCB.

Igualment, cal distingir:

Aparells fabricats amb fluids de PCB:
Aparells que contenen PCB atès que han estat fabricats equipant-los amb des del seu origen amb dielèctrics o fluids constituïts per PCB.

Aparells contaminats amb PCB:
Aparells que, havent estat fabricats amb fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm.

Aparells que poden contenir PCB:
Aparells dels quals existeixi una sospita raonable que poden haver-se contaminat amb PCB en la seva fabricació, utilització o manteniment. llevat que del seu historial degudament acreditat es dedueixi el contrari o bé que s’acrediti mitjançant una anàlisi química que la seva concentració en PCB és inferior a 50 ppm.

Codificació i classificació en el Catàleg de Residus de Catalunya per als PCB

Capítol 13: RESIDUS D'OLIS I DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS (EXCEPTE OLIS COMESTIBLES I ELS DELS CAPÍTOLS 05, 12 I 19)

Subcapítol 13 01: Residus d’olis hidràulics

CER Descripció
13 01 01 Olis hidràulics que contenen PCBSubcapítol 13 03: Residus d’olis d’aïllament i transmissió de calor

CER Descripció
13 03 01 Olis d’aïllament i transmissió de calor que contenen PCBCapítol 16: RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA

Subcapítol 16 01: Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del manten. de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608).

CER Descripció
16 01 09 Components que contenen PCBSubcapítol 16 02: Residus d’equips elèctrics i electrònics

CER Descripció
16 02 09 Transformadors i condensadors que contenen PCB
16 02 10 Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per aquests, diferents dels especificats en el codi 160209Capítol 17: RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES)

Subcapítol 17 09: Altres residus de construcció i demolició

CER Descripció
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)Data d'actualització:  06.02.2018