• Imprimeix

PCB/PCT

Els PCB (policlorobifenils) i PCT (policloroterfenils) són compostos orgànics policlorats que es feien servir com a refrigerant en equips elèctrics. La seva utilització es va prohibir l'any 1985.
La regulació de l’eliminació dels aparells que contenen aquests compostos ve determinada per la Directiva 96/59/CE del Consell, transposada mitjançant el RD 1378/1999, modificat pel RD 228/2006. Aquesta normativa estableix diverses obligacions, com per exemple:

 

  • Declarar la possessió i la descontaminació/eliminació d’aparells amb PCB, adjuntant la documentació justificativa de les dades declarades.
  • Informar de la seva previsió de destrucció o descontaminació.
  • Etiquetar convenientment els aparells i els locals on es troben situats
  • Descontaminar o eliminar en les dates indicades, i en general abans de l’1 de gener de 2011, aquells equips i el seu contingut amb les característiques determinades per la normativa

 

Cal tenir en compte que un equip fabricat sense PCB ni PCT no està necessàriament exempt de ser declarat, ja que aquells aparells que han patit operacions de manteniment poden estar contaminats. Per aquest motiu, cal inventariar els aparells que han estat manipulats fins que es pot comprovar que aquesta contaminació no s’ha produït.

 

Definició, codificació i classificació

D'acord amb el Catàleg Europeu de Residus

Preguntes

Preguntes i respostes més freqüents sobre la gestió dels PCB/PCT

Normativa específica

Normativa catalana, espanyola i europea

Declaració anual d'aparells sotmesos a inventari de PCB/PCT

Els posseïdors d'aparells amb PCB/PCT han d'elaborar una declaració d'aquests.